Toetame alustavate õpetajate sisseelamist20.09.2023

Uuel õppeaastal käivitus uus pilootprogramm. Tihedas koostöös disainisid Tallinna Haridusamet ja Tallinna Õpetajate Maja Tallinna alustavatele õpetajatele sisseelamisprogrammi.

Programm kestab läbi kogu õppeaasta ja koosneb neljast kontaktõppe moodulist, e-õppe kursustest, supervisiooni sessioonidest ning kohtumistest oma koolipoolse mentoriga.

Programmi eesmärgiks on toetada sisseelamist õpetaja ametisse ja vajalike kompetentside väljakujunemist ning õpetajakutse omandamist, tugevdades seeläbi õpetajate järelkasvu Tallinnas. Disainides lähtuti õpetaja kompetentsimudelist ja kutsestandardist, sisu on õppijakeskne ning praktiline. Muuhulgas sisaldab see valikutel põhinevat õppekava, üksteise tunnikülastusi ja tagasisidestamist. Toimumiskohtadeks on erinevad inspireerivate õpikeskkondadega koolid ja 21. sajandi klassiruum Õpetajate Majas.

Esimese pilootgrupina alustas 19 õpetajat, kes seadsid endale eesmärgiks võtta aktiivselt osa arendustegevustest, jagada kogemusi grupiliikmetega ja rakendada saadud teadmisi praktikas, analüüsides ja täiendades ennast pidevalt.

Tegevustesse on kaasatud ka koolipoolne mentor, kes kohtub regulaarselt oma menteega, toetades tema eneserefleksiooni, nõustades ja jagades kogemusi ning häid praktikaid. Alustavate õpetajate mentorid saavad lihvida ja arendada vestluste läbiviimisoskuseid oma supervisioonikohtumistel.

Esimene ühine kohtumine toimus 14. septembril Tallinna Õpetajate Majas. Toimus omavaheline tutvumine mänguliste meetoditega, ootuste ja kokkulepete sõnastamine ning isiklike eesmärkide seadmine. Neljas tööjaamas said alustavad õpetajad võimaluse tundma õppida Tallinna hariduskorraldust ning teadlikumaks Tallinnas pakutavatest võimalustest õpetajaskonnale. Alustavate õpetajate küsimustele vastasid ja tööjaamu koordineerisid: Tallinna abilinnapea Andrei Kante, Tallinna Haridusameti juhataja Kaarel Rundu, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja Krista Keedus, Tallinna Haridusameti Noorsootöö osakonna juhataja Marko Ool ning Tallinna Õpetajate Maja tiim.

“Õpetaja on inimene, kes hoolsa aednikuna paneb iga päev tükikese oma mõistusest ja südamest noortele kaasa.”

Toomas Hendrik Ilves

Soovime palju jõudu ja töörõõmu kõigile alustavatele õpetajatele!

Galerii

SaadaSaada päring