Tallinna Õpetajate Maja jälgimisseadmete kasutamise kord

KINNITATUD
31.01.2023 direktori käskkirjaga nr 1-3/1

1. Üldsäte ja mõisted

1.1. Käesolevas korras määratakse kindlaks Tallinna Õpetajate Maja territooriumil aadressil Raekoja plats 14, Vene tn 5 ja Apteegi tänav 6 jälgimisseadmestiku kasutamise põhimõtted.
1.2. Jälgimisseadmestik on tehniliste abivahendite süsteem, mis Tallinna Õpetajate Maja hoone siseruumi paigaldatud statsionaarse turvakaamera abil edastab pilti reaalajas, salvestab selle, võimaldab salvestatut säilitada ja taasesitada.
1.3. Andmesubjekt on isik, kelle andmeid töödeldakse.
1.4. Salvestise vastutav töötleja on Tallinna Õpetajate Maja. Kontaktandmed: info@opetajatemaja.ee
1.5.Kaamerate kasutamise õiguslik alus on õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel.

2. Jälgimisseadmestiku kasutamise eesmärk ja valvekaamerate asukohad

2.1. Jälgimisseadmestikku kasutatakse hoone ja inventari kaitseks, asutuse territooriumil viibivate isikute ja vara kaitseks ning võimalike õigusrikkumiste lahendamiseks.
2.2. Kasutatavad jälgimissüsteemid koosnevad salvestusseadmetest ja kaameratest. Kokku on asutuses 6 statsionaarset suurendamisvõimalusega turvakaamerat, millest 3 asuvad aadressil Raekoja plats 14, 2 kaamerat aadressil Apteegi tn 4 ja 1 kaamera aadressil Vene tn 5. Kõikide kaamerate jälgitavaks alaks on asutuse siseruumid.
2.3. Salvestusseadmete pääsuparoolid on dokumenteeritud asutuse müügi- ja haldusjuhi käes. Müügi- ja haldusjuhi töölt lahkumise korral seadmete paroolid vahetatakse.
2.4. Turvakaamerate jälgimine reaalajas toimub ainult vajaduspõhiselt müügi- ja haldusjuhi, direktori nutiseadmes ja sülearvutis ning on parooliga kaitstud. Jälgimise eesmärgid on järgnevad: klientide ja töötajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamine ja olukorrale reageerimine ning asutuse vara kaitsmine.

3. Salvestise töötlemine ja kasutamine

3.1. Andmesubjektil on õigus saada enda kohta käivaid andmeid. Andmete väljastamisel tagatakse see, et kolmandad isikud oleksid tuvastamatud.
3.2. Turvakaamerate salvestisi vaadatakse ainult eeltoodud eesmärgil tekkinud vajaduse korral ja andmesubjektidega vaid direktori eelneval nõusolekul.
3.3. Andmesubjekt peab enda (või enda poolt esindatavate isikute) kohta käiva andmefaili vaatamiseks esitama digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud kirjaliku taotluse, märkides taotlusel põhjuse salvestisele juurdepääsuks ning aja ja koha, mille kohta salvestist näha soovitakse. Taotlus registreeritakse dokumendiregistris.
3.4. Turvakaamerate salvestiste vaatamist koos andmesubjektiga korraldavad järgmised isikud: direktor, müügi- ja haldusjuht, tugiteenuste juht.
3.5. Õiguskaitseorganid ja isikud, kellel on seaduse alusel õigus taotleda salvestisele juurdepääsu, esitavad andmetele juurdepääsuks digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud kirjaliku taotluse, märkides töötlemise õigusliku aluse. Taotlus registreeritakse dokumendiregistris.
3.6. Salvestisele juurdepääsuõigust omav isik peab tagama, et salvestisele ei pääseks ligi isikud, kellel ei ole õigust salvestisele juurde pääseda.
3.7.Salvestisele juurdepääsuõigust omav isik on vajadusel kohustatud teavitama salvestise kaudu avastatud ohust või korrarikkumisest korrakaitseorganeid.

4. Salvestiste säilitamine

4.1. Asutus kasutab salvesteid ülekirjutamisrežiimis.
4.2. Videovalve salvestisi säilitatakse kuni valvesüsteemi mälumahu täitumiseni (üldjuhul 7 päeva).

5. Valvekaameratest teavitamine

5.1. Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitatakse avalikkust. Selleks on kasutatava jälgimisseadmestiku puhul paigaldatud välisustele kleebismärgis, millel on kaamera kujutis, kaamerate kasutamise eesmärk, õiguslik alus, vastutav töötleja ja täpsem info (viide veebilehele).
5.2. Asutuse jälgimisseadmestikust teavitatakse ka asutuse veebilehel.
5.3. Asutuse töötajaid teavitatakse jälgimisseadmestiku kasutamisest (müügi- ja haldusjuhi poolt). Selleks tutvustatakse valvekaamerate asukohti ja valvealuseid alasid ning salvestiste jälgimise korda allkirja vastu.

SaadaSaada päring