Korruptsiooni ennetamise meetmed

Korruptsiooni ennetamise meetmed

KINNITATUD
10.04.2023 direktori käskkirjaga nr 1-3/3

Korruptsioonivastase seaduse § 3 ja Tallinna Linnavolikogu 29.09.2010 määrusega nr 70 kinnitatud Tallinna Õpetajate Maja põhimääruse § 4 lg 2 p 12 alusel

1. Võttes aluseks asutuse töötajate ametijuhenditest tulenevate tööülesannete analüüsi ja korruptsiooniriskiga ametikohtade kaardistamise tulemused kinnitan asutuse korruptsioonivastase seaduse mõistes ametiseisundit omavate ametiisikute nimekirja alljärgnevalt:
1.1. Koolitusjuht
1.2. Müügi- ja haldusjuht
1.3. Tugiteenuste juht
1.4. Õppelogistik
2. Ametiisikute suhtes kehtivad korruptsioonivastasest seadusest tulenevad toimingupiirangud (Lisa 1).
3. Määran Tallinna Õpetajate Maja korruptsiooni ennetamise meetmete eest vastutavaks isikuks müügi- ja haldusjuhi.
4. Määran Tallinna Õpetajate Maja uute töötajate tööle asumisel ametiseisundist informeerimise eest vastutavaks isikuks müügi- ja haldusjuhi.
5. Tugiteenuste juhil teha käskkiri teatavaks Tallinna Õpetajate Maja töötajatele.
6. Käesolev käskkiri avaldatakse Tallinna Õpetajate Maja kodulehel.

Vastutava isiku kontakt: tel. +37258505087, e-mail: info@opetajatemaja.ee

Lisa1: Korruptsioonivastasest seadusest tulenevad toimingupiirangud

Teenistuskohad, millega kaasneb ametiseisund

Lähtuvalt sinu teenistusülesannetest oled sa ametiisik korruptsioonivastase seaduse (KVS) tähenduses ning sinu suhtes kehtivad KVS § 11 sätestatud toimingupiirangud.
Haridusametis on ametiseisundit omavad teenistuskohad kinnitatud ameti juhataja 27.12.2022 käskkirjaga nr 4-7/61 „Teenistuskohad, millega kaasneb ametiseisund“.
Toimingupiirangute kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes; ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust; ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.
Seotud isikud, kelle suhtes ametiisik toimingut või otsust teha ei tohi, on sätestatud KVS § 7 lõikes 1 ja need on järgmised isikud:
• abikaasa, vanavanem, ametiisiku või tema abikaasa vanem ning ametiisiku vanema alaneja sugulane, sealhulgas ametiisiku laps ja lapselaps. Vanemaks loetakse ka lapsendaja, vanema abikaasa ja kasuvanem ning alanejaks sugulaseks ka lapsendatu ja abikaasa laps;
• juriidiline isik, milles vähemalt 1/10 osalusest või osaluse omandamise õigusest kuulub ametiisikule endale või temaga seotud isikule;
• juriidiline isik, mille juhtimis- või kontrollorgani liige tulumaksuseaduse tähenduses on väljaspool ametikohustusi ametiisik ise või KVS § 3 lg 1 p 1 või 4 nimetatud isik ja isik, kelle tegevust ametiisik tööväliselt mõjutab;
• isik, keda seob ametiisikuga ühine majapidamine (näiteks elukaaslane), samuti muu isik, kelle seisund või tegevus mõjutab ametiisikut väljaspool ametiseisundit oluliselt ja vahetult või keda ametiisiku seisund või tegevus väljaspool ametiseisundit oluliselt ja vahetult mõjutab (ametiisiku võlausaldaja/võlgnik, teise töökoha tööandja, üürileandja/üürnik jms);
• isik, kes väljaspool ametiseisundit allub ametiisiku korraldustele või tegutseb ametiisiku huvides või arvel (osutab ametiisikule teenust).
Juriidilist isikut ei loeta seotud isikuks juhul, kui ametiisiku ja juriidilise isiku seos tuleneb eranditult ametiisiku ametikohustusest. Riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku esindamise pädevust juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorganis loetakse ametikohustuseks käesoleva seaduse tähenduses.
Toimingupiirangu olukorras tuleb koheselt teavitada vahetut juhti või ametisse nimetamise õigusega isikut, kes teeb otsuse/toimingu ise või annab selle ülesande teisele ametiisikule.