Tallinna Õpetajate Maja põhimäärus

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse 29. september 2010 määrusega nr 70

Jõustub 04.10.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p 2.6 alusel.

§ 1.Üldsätted

(1) Tallinna Õpetajate Maja (edaspidi asutus) on Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) hallatav asutus.

(2) Asutuse ametlik nimi on Tallinna Õpetajate Maja, inglise keeles Tallinn Teachers` House ja vene keeles Таллинский дом учителя.

(3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Raekoja plats 14, 10146 Tallinn.

(4) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

(5) Asutusel on Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid ning oma sümboolika.

(6) Asutuse põhimääruse kinnitab ning selles teeb muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

(7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, haridusameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2. Eesmärk ja ülesanded

(1) Asutuse tegevuse eesmärgid on elukestva õppe võimaldamine haridustöötajatele ja teistele huvitatud isikutele ning ürituste korraldamine.

(2) Eesmärkidest tulenevalt täidab asutus järgmiseid ülesandeid:

1) tegeleb täiskasvanute koolitamisega, korraldab kursusi ja üritusi;
2) korraldab õpetajate ainesektsioonide tööd ja õpilaste ainealaseid võistlusi;
3) tutvustab kunsti ning korraldab asutuse galeriis näituseid;
4) osaleb Raekoja platsil toimuvate avalike ürituste korraldamisel.

(3) Lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmisel on asutusel õigus osutada tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

§ 3. Vara, vahendid ja eelarve

(1) Asutus on linnavara valitsema volitatud asutus, kellele haridusamet on oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.

(2) Asutuse valduses olevat linnavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutus võib enda valduses oleva linnavaraga tehinguid teha üksnes Tallinna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Asutuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

(3) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama haridusametit ning tagama nende kasutamise arvestuse.

(4) Haridusameti juhataja kinnitab asutuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja asutuse ettepanekust. Asutuse kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

§ 4.  Juhtimine

(1) Asutust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga sõlmib töölepingu ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi haridusameti juhataja.

(2) Asutuse direktor:

 1. juhib asutust tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
 2. korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse majandustegevust, tagab asutuse tulemusliku töö, vastutab asutuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest asutusele kinnitatud eelarve piires;
 3. tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;
 4. teeb tehinguid linna nimel põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks asutusele linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja tagab eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;
 5. tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise ametile vastavalt linna õigusaktides kehtestatud korrale. Jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel ametile ettepanekuid eelarve muutmiseks;
 6. vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
 7. tagab haridusameti otsuste ja ülesannete täitmise;
 8. sõlmib personaliga töölepingud, kinnitab töötajate ametijuhendid ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
 9. kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhendi);
 10. kinnitab asutuse asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdokumendid;
 11. tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
 12. annab oma pädevuse piires asutuse tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
 13. korraldab asutusse saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
 14. täidab muid ülesandeid.

(3) Asutuse direktorit asendab haridusameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 5. Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

(1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib haridusamet.

(2) Asutuse raamatupidamisarvestust ning aruandlust korraldab riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras haridusamet.

(3) Asutus koostab ja esitab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

(4) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 6. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

(2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga haridusametile.

(3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 7. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 21. aprilli 2004 määrus nr 44 „Tallinna Õpetajate Maja põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 4. oktoobril 2010.

 

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

SaadaSaada päring