Andmekaitsetingimused

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Andmekaitsetingimustes kirjeldatakse, milliseid Andmesubjekti andmeid ja millisel eesmärgil kogutakse. Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades tehnilisi ja/või korralduslikke meetmeid.

Isikuandmete vastutav töötleja (edaspidi Andmetöötleja) on TALLINNA ÕPETAJATE MAJA, registrikoodiga 75018207, Raekoja plats 14, 10146 Tallinn. Kõigi küsimustega seoses isikuandmete töötlemisega palume pöörduda aadressil info@opetajatemaja.ee.

Isikuandmete töötlemise ulatus ja viis

Andmetöötleja töötleb Andmesubjekti isikuandmeid seadusest tulenevate ülesannete täitmiseksAndmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks ning Andmesubjekti nõusoleku alusel lähtudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusest  ja isikuandmete kaitse seadusestTallinna linna andmekaitsetingimustest ja käesolevatest andmekaitsetingimustest. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Andmetöötleja turvameetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Isikuandmed, mida Andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe, e-posti, uudiskirja, Tallinna e-teeninduskeskkonna ja Tallinna linna töötaja portaali vahendusel.

Andmetöötlejal kasutusel olevad e-keskkonnad või infosüsteemid

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

 • Koolitustegevuse korraldamise hõlbustamine: koolitusprotsessiga seotud info edastamine osapooltele. Avatud koolitustele registreerimisel kogutakse järgmisi isikuandmeid: nimi, perenimi, e-post, telefon. Õpetajakoolitustele registreerimisel kogutakse lisaks veel järgmisi isikuandmeid: töökoht ja amet;
 • Koolituse läbimist tõendavate dokumentide väljastamine;
 • Ruumide rentimise teenuse korraldamise hõlbustamine: rentimise info edastamine osapooltele. Ruumipäringu registreerimisel kogutakse järgmisi isikuandmeid: nimi, perenimi, e-post, telefon. Ajutise sissesõiduloa vormistamisel kogutakse järgmisi isikuandmeid: nimi, perenimi, e-post, telefon, isikukood, auto registreerimisnumber;
 • Finantstegevus, raamatupidamine. Koolitustõendi ja arve väljastamisel küsitakse isikukoodi, mis on vajalik eraisikule nii arve kui ka tõendi esitamiseks tulenevalt seadusest;
 • Turundustegevuste käigus kliendile personaliseeritud info edastamine kliendi eelneva nõusoleku puhul (püsikliendi uudiskiri);
 • Kliendihaldus, sh võimalike kaebuste lahendamine. Tallinna Õpetajate Majale infopäringu edastamisel kasutatakse päringus sisalduvaid isikuandmeid pöördumise läbi vaatamiseks ja sellele vastamiseks.

Isikuandmete säilitamine

Andmetöötleja säilitab Andmesubjekti isikuandmeid kas:

 • dokumendi seadusest tuleneva säilitustähtaja möödumiseni või
 • nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, või
 • seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni.

Andmeid, millel ei ole arhiiviväärtust, töödeldakse säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud andmed antakse säilitamiseks üle avalikku arhiivi.

Isikuandmete avalikustamine ja edastamine kolmandatele isikutele, sh teistele asutustele

Andmetöötleja ei edastata Andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

 • E-kirjade edastusteenuse pakkuja, juhtudel kui Andmesubjektile edastatakse turundusmaterjale ja pakkumisi;
 • Veebikeskkonna arendajale osas, milles see on vajalik selle tõrgeteta toimimise tagamiseks;
 • Kolmandate osapooltega, kellega ettevõtte koostööd teeb. Kui Andmesubjekti isikuandmeid otsustatakse jagada ettevõtte partneritega, töödeldakse neid andmeid vastavalt isikuandmete töötlemise juhistele ning üksnes nendel eesmärkidel, mis on kooskõlas ettevõtte andmekogumise eesmärkidega;
 • Juriidilistel põhjustel riigiasutustele (nt politseile ja maksuametile).

Isikuandmete töötlemine tööle kandideerimisel

Andmetöötleja töötleb Tallinna Õpetajate Majja tööle kandideerivate või Tallinna Õpetajate Majas töötavate olevate isikute isikuandmeid vastavalt Tallinna linna andmekaitsetingimustes sätestatule. Andmetöötleja töötleb töötajate isikuandmeid järgmistes infosüsteemides: majandustarkvaras SAP, Tallinna linna töötaja portaal ning dokumendihalduse infosüsteemis EKIS.

Isiku õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega

Andmesubjektile kehtivad Tallinna linna andmekaitsetingimused.

SaadaSaada päring