Õppekorralduse ja koolituste kvaliteedi tagamise alused

KINNITATUD
direktori 20.10.2022 käskkirjaga nr 1-3/5

Üldkorraldus

Tallinna Õpetajate Maja koolituste korraldamise aluseks on Täiskasvanute koolituse seadus ja teised seonduvad õigusaktid.

Koolitused toimuvad koolituskalendri ja ajakava alusel või kokkuleppel tellijaga. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

Täpne info koolituse detailide kohta on kirjas iga koolituse kirjelduses, mis on leitav Tallinna Õpetajate Maja kodulehelt opetajatemaja.ee.

Tallinna Õpetajate Maja asub aadressil Raekoja plats 14, Tallinn.

Koolitustele registreerimine

Koolitusel osalemise eeltingimused on välja toodud konkreetse koolituse kirjelduses Tallinna Õpetajate Maja kodulehel. Tasulistele koolitusele registreerumine toimub vastava koolituse lehel, millelt suunatakse edasi Tallinna linna iseteenindusse.

Haridustöötajatele suunatud koolitustele on võimalik registreeruda kõigil Tallinna linna munitsipaalharidusasutuste töötajatel kuni grupi täitumiseni, s.o vastavalt vabadele kohtadele registreerumise järjekorras. Haridustöötajatele suunatud koolitustele saab registreeruda Tallinna linna töötaja portaalis.

Tasulistele avatud koolitustele on võimalik registreeruda mitte vähem kui 24h enne koolituse algusaega või kuni grupi täitumiseni, s.o vastavalt vabadele kohtadele registreerumise järjekorras. Kohtade täitumisel lisatakse registreeruja ootenimekirja, kellega võetakse koha vabanemisel ühendust.

Registreerumisega kinnitatakse, et ollakse tutvutud ning nõustutud registreerimistingimustega.

Koolitusele registreerudes tuleb veenduda, et registreerutakse koolitusele õigetel alustel (soodustingimused) ja esitatakse õigeid andmeid.

Registreerides kinnitatakse, et saadakse osaleda kõikidel koolituskordadel. Vastasel juhul tuleb sellest koolitusjuhile teada anda esimesel võimalusel, kuid võimalusel mitte hiljem kui 3 päeva enne koolituse algust.

Koolituse eest tasumine

Koolituse eest tasumine on koolitusel osalemise eelduseks, kui ei ole eelnevalt lepitud kokku teisiti.

Koolituse eest on võimalik tasuda arve alusel või pangalingiga.

Maksetähtaeg arvega tasumisel on 7 päeva. Juhul, kui koolitus algab vähem kui 7 päeva pärast, on arve tasumise tähtajaks registreerumise kuupäev.

Vastavalt tulumaksuseadusele ei ole Tallinna Õpetajate Maja koolitusel osalejal õigust tulumaksutagastusele ja koolitused ei kuulu deklareerimisele.

Enamikele Haridustöötajatele suunatud koolitustel on võimalik kõigil Tallinna linna munitsipaalharidusasutuste töötajatel osaleda tasuta. Tallinna haridustöötajate koolitused on korraldatud Tallinna Haridusameti tellimusel ja finantseeritud riigi sihtotstarbelisest toetusest.

Soodustused

Haridustöötajatele üle Eesti (ITIC kaardi omanikule) kehtib tasulistele koolitustele soodushind -30%, kui ei ole märgitud teisiti. Soodushinna taotlemiseks tuleb registreerimisvormi kindlasti märkida haridusasutus ja ametikoht.

Koolitusest loobumine, koolituse edasilükkumine või ära jäämine

Kui koolitusel osalejal ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Tallinna Õpetajate Maja hiljemalt 7 kalendripäeva enne koolituse toimumist. Kui koolitusele registreerudes logitakse end eelnevalt ID-kaardiga sisse Tallinna e-teeninduskeskkonnas, saab osalemist ka ise tühistada. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust, eeldusel et pole tehtud eelnevaid kulutusi (ostetud materjale, jms) või lepitakse osalejaga kokku uus koolituse aeg.

Kui osaleja on registreerinud ennast koolitusele ning siiski ei osale ja ei teata enda mitteilmumisest vähemalt 7 kalendripäeva ette (sh haigestumise korral), siis ei kuulu koolituse eest tasutud summa tagastamisele.

Koolituse poolelijätmisel tasu ei tagastata.

Tallinna haridustöötajatele suunatud koolitusest loobumisel on osalejal õigus leida enda asemele teine sama asutuse töötaja, teavitades sellest koolitusjuhti.

Tallinna Õpetajate Majal on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse edasilükkumisest või ära jätmisest telefoni ja/või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu täies ulatuses tagasi.

Koolituse lõpetamine

Koolituse läbijaile väljastatakse soovi korral Tallinna Õpetajate Maja tunnistus või tõend kuni pool aastat pärast koolituse toimumist.

Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Tunnistused ja tõendid väljastatakse peale koolitust 14 päeva jooksul elektroonselt.

Kvaliteedi tagamise alused

Koolituste kvaliteedi tagamiseks kogub Tallinna Õpetajate Maja järjepidevalt õppijate tagasisidet, analüüsib seda ning parendab tagasisidest lähtuvalt oma teenuse kvaliteeti.

Koolitusi korraldatakse õpperuumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitusruumid on varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega ning koolitusruumi sisustus on sobilik täiskasvanu õppe läbiviimiseks ning paindlik ümberpaigutamiseks, et kasutada erinevaid õppemeetodeid.

Õppematerjalid ja -vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ja varalisi õigusi.

Koolituste õppekavad avalikustatakse Tallinna Õpetajate Maja kodulehel. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest.

Kõigil koolitajatel on olemas õppe läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon ning oma valdkonnas töökogemus. Tallinna Õpetajate Maja kaasab õppetegevuse läbiviimiseks oma ala spetsialiste, kes on omal alal kogenud praktikud ning tegelevad pideva enesetäiendusega. Tagasiside põhjal tehakse vajadusel koolitajale ettepanekuid õppetegevuse paremaks läbiviimiseks.

Koolitatava õigused ja kohustused

Koolitusel osalenul on õigus saada täiendavat infot koolituse kohta.

Koolitustel osalenul on õigus saata koolitusjuhile vabas vormis tagasisidet (sh ettepanekuid) koolituse sisu ja korralduse kohta.

Osaleja kohustub hoidma tema kasutusse antud õppevahendeid ja Tallinna Õpetajate Maja vara ning käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

Koolitustel osaleja peab kinni kogu koolitustsüklit hõlmavast ajakavast ning saabub koolitusele ja lahkub sealt õigeaegselt.

Isikuandmete töötlemine

Vaata täpsemalt: Andmekaitsetingimused.

Muud tingimused

Tallinna Õpetajate Majal on õigus teha koolituse plaanis ja ajakavas muudatusi, teavitades kõiki koolitusele registreerunuid hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist.

Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad Tallinna Õpetajate Majale või koolitajale. Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma Tallinna Õpetajate Maja kirjaliku nõusolekuta.

SaadaSaada päring