Tallinna Õpetajate Maja õpetajate võrgustike tegutsemise kord

KINNITATUD

direktori 18.05.2023 käskkirjaga nr 1-3/23/5

 

Tallinna Õpetajate Maja
õpetajate võrgustike tegutsemise kord

1. Üldsätted
1.1. Tallinna Õpetajate Maja professionaalsete õpetajate võrgustike (edaspidi võrgustikud) tegutsemise kord on loodud Tallinna Haridusstrateegia 2020 – 2030, Tallinna Õpetajate Maja põhimääruse ja Täiskasvanute koolituse seaduse alusel.
1.2. Võrgustikud tegutsevad Tallinna Haridusameti rahastamisel.
1.3. Võrgustike koostöö peamiseks väljundiks on ühised koolitused ja kohtumised (edaspidi sündmus), mille raames saavad haridusasutuste pedagoogiline ja tugipersonal (edaspidi õpetaja) vahetada tööalaseid kogemusi ja infot süsteemsel arengut toetaval viisil.
1.4. Võrgustike eesmärk on arendada õpetajate professionaalseid oskusi, hoides õpetajaid kursis tänapäevaste arengusuundumustega ja toetades sellise tegevuse kaudu muutusi õpetamises. Võrgustikes toimub õpetamise oskuste areng, kogemuste vahetamine ja koosõppimise (õpiring) või probleemide lahenduste otsimise (kovisioon) kaudu.
1.5. Võrgustikus võivad koos käia ühe valdkonna õpetajad (nt matemaatika õpetajad), sarnase rolliga õpetajad (nt klassijuhatajad) või ühe probleemi lahendamisest huvitatud õpetajad (nt lõimumine).
1.6. Visiooniks on õnnelik ja elukestev õppija, kes on teadlik oma võimalustest ning võimetest.
1.7. Osalemise eelis on Tallinna munitsipaalharidusasutustel ning teistel linnahallatavatel asutustel, sh eralasteaiad, riigigümnaasiumid, era- ja kutsekoolid. Osalejad, kes tulevad väljastpoolt Tallinna haridusvõrku, tasuvad osalemise eest Tallinna Õpetajate Maja hinnakirja alusel.
1.8. Registreerimine sündmusele toimub läbi Tallinna linna töötaja portaali (edaspidi LTP), väljaspool Tallinna haridusvõrku registreerib sündmusele läbi Tallinna registreerimis- ja maksekeskkonna haldussüsteemi (edaspidi KOMAKE).
1.8.1. Kui registreerimine ei ole toimunud nõuetekohaselt, on kontaktisikul õigus keelduda osalustõendi/tunnistuse väljastamisest.
1.9. Sündmus toimub kui registreerunuid on üldjuhul 12. Väiksema grupiga sündmust on võimalik korraldada, kui see on eelnevalt põhjendatud ning kokku lepitud Tallinna Õpetajate Maja kontaktisikuga (edaspidi kontaktisik).
1.10. Juhtide ja võrgustiku sündmuse koolitajate töötasu maksmine toimub Tallinna Õpetajate Maja direktori kinnitatud käskkirja alusel.

2. Võrgustiku juhi ülesanded
2.1. Võrgustikul on eestvedaja(d) (edaspidi juht/juhid), kes koordineerib võrgustiku koolitusi ja kohtumisi.
2.2. Juht koostab kokkulepitud formaadis tegevuskava koos eelarvega ja esitab selle kontaktisikule hiljemalt kokkulepitud tähtajaks.
2.3. Juht tagab, et eelarves on olemas kõik kulud, mida on tegevuse korraldamiseks vaja.
2.4. Juht jälgib, et tegevuse kajastuse info oleks edastatud kontaktisikule vähemalt üks kuu enne sündmuse algust. Juht võib soovi korral saata kontaktisikule sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram) jaoks kajastuse info.
2.5. Juht tagab, et sündmuse jaoks oleks olemas vajalik ruum, töövahendid ja -materjalid, dokumentatsioon (nt registreerimise leht) ja toitlustus, vajadusel kaasates kontaktisikut.
2.6. Juht annab kontaktisikule edasi kõikide osapoolte (juhi enda kui ka läbiviijate) korrektsed andmed käsunduslepingute jaoks.
2.7. Juht informeerib teenusepakkujat arve esitamise nõuetest:
2.7.1. e-arve;
2.7.2. ettemaksuarveid ei aktsepteerida;
2.7.3. maksetähtaeg peab olema vähemalt 21 päeva;
2.7.4. esitamiseks rekvisiidid: Tallinna Õpetajate Maja registrikood: 75018207 Raekoja plats 14 10146 Tallinn.
2.8. Juht peab teavitama kontaktisikut sündmuse toimumise takistamise asjaoludest esimesel võimalusel.
2.9. Juht uurib osalejatelt koolituse osalustõendi/tunnistuse vajalikkust ning teavitab sellest kontaktisikut.
2.10. Juht lähtub oma töös kehtivatest õigusaktidest ja kordadest (Täiskasvanute koolituse seadusest ning Tallinna Haridusstrateegiast 2020 – 2030, Tallinna Õpetajate Maja põhimäärusest, väärtustest ja õpetajate võrgustike tegutsemise korrast jne).
2.11. Juht kasutab sündmuste sise- ja välikommunikatsioonis kontaktisiku jagatud vastavaid Tallinna Õpetajate Maja põhjasid ja logo.

3. Tallinna Õpetajate Maja kontaktisiku ülesanded
3.1.Tallinna Õpetajate Maja esindab kontaktisik, kes koordineerib õpetajate võrgustike ja juhtide tööd.
3.2.Kontaktisik on toeks juhtidele ning suunab ja jagab vajalikku infot.
3.3.Kontaktisik loob juhtidele võimalusi enesearenguks (koolitused, tänuüritused).
3.4.Kontaktisik annab tagasisidet juhi poolt saadetud tegevuskavale.
3.5.Kontaktisik korraldab ostumenetlust vastavalt Tallinna hankekorrale.
3.6.Kontaktisik edastab tegevuskava koos eelarvega Tallinna Haridusametile kokkulepitud kuupäevaks ning teeb vajadusel lisakorrektuure.
3.7.Kontaktisik teavitab juhte rahastuse otsusest.
3.8.Kontaktisik broneerib ruumi Tallinna Õpetajate Majas toimuva võrgustiku sündmuse jaoks. Vajadusel tagab muude eelarves olevate vahendite olemasolu (nt toitlustus, bürootarbed).
3.9.Kontaktisik koostab ning sõlmib juhiga ja koolitajaga lepingu ja lepingu akti.
3.10. Kontaktisik kajastab sündmust juhilt saadud sisendi põhjal kodulehel, LTP-s, sotsiaalmeedias (juhi soovil) ning haridustöötajate listides.
3.11. Kontaktisik juhendab vajadusel osalejat registreerimisega LTP-s või palub pöörduda töökoha koolitushalduri poole.
3.12. Kontaktisik väljastab vajadusel osalejatele sündmuse osalustõendi/tunnistuse.
3.13. Kontaktisik koostab toimunud sündmustest kokkuvõtva aruande.


Võta ühendust

Maris Uusküla

Maris Uusküla

õppelogistik
(+372) 5434 0882
maris@opetajatemaja.ee
EST, ENG
SaadaSaada päring