Tallinna Õpetajate Maja õpilasvõistluste korraldamise kord

KINNITATUD

direktori 18.05.2023 käskkirjaga nr 1-3/23/5

 

Tallinna Õpetajate Maja õpilasvõistluste korraldamise kord

1. Üldsätted
1.1. Tallinna Õpetajate Maja õpilasvõistluste (edaspidi õpilasvõistlus) korraldamise kord on loodud Tallinna Haridusstrateegia 2020 – 2030 ja Tallinna Õpetajate Maja põhimääruse alusel.
1.2. Tallinna Õpetajate Maja koordineerib Tallinna linna õpilasvõistlusi.
1.3. Õpilasvõistlused tegutsevad Tallinna Haridusameti rahastamisel.
1.4. Õpilasvõistluste eesmärk on toetada õpilaste õpimotivatsiooni ja luua arenguvõimalusi andekatele õpilastele.
1.5. Õpilasvõistlustel saavad osaleda Tallinna munitsipaalharidusasutused ning teised linna hallatavad asutused, eralasteaiad, riigigümnaasiumid, era- ja kutsekoolid, vastavalt õpilasvõistluste statuudile.
1.6. Õpilasvõistluste korraldajate töötasu maksmine toimub Tallinna Õpetajate Maja direktori kinnitatud käskkirja alusel.

2. Õpilasvõistluste korraldajate ja korraldusmeeskonna ülesanded
2.1. Igal õpilasvõistlusel on isik või isikud, kes on õpilasvõistluse korralduse ja läbiviimise vastutaja(d) (edaspidi korraldaja).
2.2. Korraldaja jagab korraldusmeeskonnas tööülesanded.
2.3. Korraldaja koostab kokkulepitud formaadis tegevuskava koos eelarvega ja esitab selle Tallinna Õpetajate Maja kontaktisikule (edaspidi kontaktisik) hiljemalt kokkulepitud tähtajaks.
2.4. Korraldaja tagab, et eelarves on olemas kõik kulud, mida on õpilasvõistluse korraldamiseks vaja.
2.5. Korraldaja tagab, et tegevuse kajastuse info koos juhendiga oleks edastatud kontaktisikule vähemalt üks kuu enne õpilasvõistluse algust. Korraldaja võib soovi korral saata kontaktisikule sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram) jaoks kajastuse info.
2.6. Korraldaja saadab kõikidele registreeritud koolidele lisainfo (õpilasvõistluse toimumisaeg ja -koht) õpilasvõistluse kohta.
2.7.Korraldaja peab teavitama kontaktisikut õpilasvõistluse toimumist takistavatest asjaoludest esimesel võimalusel.
2.8. Korraldusmeeskond valmistab ette võistluse, vajadusel kaasates kontaktisiku:
2.8.1. tagab sobiva ruumi;
2.8.2. tagab töövahendid ja -materjalid;
2.8.3. koostab ülesanded;
2.8.4. teostab ülesannete kontrolli kokkulepitud kuupäevaks ja edastab tulemused kontaktisikule ning juhendajatele/ õpilasvõistlusele registreerunud kooli esindajatele;
2.8.5. korraldab auhindamise;
2.8.6. vajadusel korraldab toitlustuse vms;
2.8.7. tagab vajalike dokumentide olemasolu ja täitmise (osalejate nimekiri, registreerimisleht, diplomid, tänukirjad).
2.8.8. teeb õpilasvõistlusest lühikokkuvõtte ja jagab seda õpilasvõistlusel osalenud koolide esindajate, juhendajate ning kontaktisikuga.
2.9.Korraldaja annab allkirja auhindade üleandmise aktile, mis kinnitab auhindade üleandmist.
2.10. Korraldaja annab kontaktisikule edasi kõikide osapoolte (korraldaja enda kui ka läbiviijate) korrektsed andmed käsunduslepingute jaoks.
2.11. Korraldaja informeerib teenusepakkujat arve esitamise nõuetest:
2.11.1. e-arve;
2.11.2. ettemaksuarveid ei aktsepteerida;
2.11.3. maksetähtaeg vähemalt 21 päeva;
2.11.4. esitamiseks rekvisiidid: Tallinna Õpetajate Maja registrikood: 75018207 Raekoja plats 14 10146 Tallinn.
2.12. Korraldaja lähtub oma töös kehtivatest õigusaktidest ja kordadest (Isikuandmete kaitse seadusest ning Tallinna Haridusstrateegiast 2020 – 2030, Tallinna Õpetajate Maja põhimäärusest, väärtustest ja õpilasvõistluste korraldamise korrast jne).
2.13. Korraldaja kasutab õpilasvõistluse sise- ja välikommunikatsioonis, sh diplomid, tänukirjad jms, kontaktisiku jagatud Tallinna Õpetajate Maja põhjasid ja logo.

3. Tallinna Õpetajate Maja kontaktisiku ülesanded
3.1. Tallinna Õpetajate Maja esindab kontaktisik, kes koordineerib õpilasvõistlusi.
3.2. Kontaktisik on toeks korraldusmeeskonnale.
3.3. Kontaktisik annab tagasisidet korraldaja poolt saadetud tegevuskavale.
3.4. Kontaktisik korraldab ostumenetlust vastavalt Tallinna hankekorrale.
3.5. Kontaktisik edastab tegevuskava koos eelarvega Tallinna Haridusametile kokkulepitud kuupäevaks ning teeb vajadusel lisakorrektuure.
3.6. Kontaktisik teavitab korraldajaid rahastuse otsusest.
3.7. Kontaktisik koostab ning sõlmib korraldusmeeskonna liikmega lepingu ja lepingu akti.
3.8. Kontaktisik kajastab õpilasvõistlust korraldajalt saadud sisendi põhjal kodulehel, sotsiaalmeedias (korraldaja soovil) ning haridustöötajate listides.
3.9. Kontaktisik koostab auhindade üleandmise akti, mis kinnitab auhindade üleandmist.
3.10. Kontaktisik koostab toimunud võistlustest kokkuvõtva aruande.

 


Võta ühendust

Maris Uusküla

Maris Uusküla

õppelogistik
(+372) 5434 0882
maris@opetajatemaja.ee
EST, ENG
SaadaSaada päring