Tallinna Õpetajate Maja arengukava 2020–2024

1. Tallinna Õpetajate Maja lühitutvustus

Tallinna Õpetajate Maja (edaspidi TÕM) kui ajaloolise kultuuri- ja hariduskeskuse tegutsemise eesmärk on elukestva õppe võimaldamine haridustöötajatele ja teistele huvitatud isikutele ning õppega seotud üritusteks ruumide välja rentimine (Põhimäärus).

Laiem tegutsemise eesmärk on tõsta Tallinna elanike teadlikkust enesearendamise vajadusest, pakkudes neile TÕMi poolt kaasaegseid koolitusvõimalusi ning suurendades seeläbi täiskasvanute osalust elukestvas õppes.

TÕM tegutseb alates 1957. aastast Tallinna vanalinnas kolmes (Raekoja plats 14, Vene tn 5, Apteegi tn 6) muinsuskaitse objektiks olevas hoones. TÕM on pakkunud läbi aegade mitmekülgset tegevust (vt maja ajalugu), ent hariduskeskuse fookuses on alati olnud inimese areng.

Viimase 60 tegutsemisaasta jooksul on TÕMil välja kujunenud järgmised teenused:

TÕM on avatud kõigile elukestvat õpet väärtustavatele inimestele ja organisatsioonidele ning seega on asutuse huvigruppideks:

 • Tallinna haridusasutused ning nende töötajad;
 • Tallinna linna elanikud;
 • Avaliku sektori asutused;
 • Koolitus- ja üritusturundusettevõtted.

TÕMi pikaajalisteks koostööpartneriteks on toitlustusettevõtted, konverentsi- ja helitehnika pakkujad ning loomeinimesed. TÕMi personali struktuur ja koosseis toetavad asutuse põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmist ja arengueesmärkide saavutamist.

2. Visioon, missioon ja põhiväärtused

Visioon

TÕM on uuendusmeelne ning inspireeriv koolitus- ja sündmuskeskus, mis on kõigi elukestvat õpet väärtustavate inimeste ja organisatsioonide esimene valik, kuhu pöörduda oma koolitusvajadusega või sooviga korraldada vastavasisulist üritust.

Uuendusmeelne tähendab:

 • TÕMis töötavad inimesed on avatud uutele algatustele, ideedele ja koostöömõtetele, mis sünnivad kohtumiste ja arutelude käigus teotahteliste ning haridust ja kultuuri väärtustavate inimestega;
 • Koolitused on uuendusmeelsed:
  • inimesi tulevikku viivad, teed rajavad, suunda näitavad;
  • maailmapilti avardavad;
  • inimestes muutusi käivitavad;
  • kaasaegseid õppemeetodeid rakendavad.

Inspireeriv tähendab:

 • Pakutavad koolitused lähtuvad põhimõttest, et koolitustel toimuv oleks praktiline, arendav, meeliköitev ning kaasaegseid mõtlemisviise tutvustav;
 • Sündmused on inspireerivad, inimesi innustavad, julgustavad, tegudele sütitavad.

Missioon

Väärtustada elukestvat õpet pakkudes haridustöötajatele, täiskasvanutele ja noortele kaasaegsete võimalustega enesearengut soodustavat õpikeskkonda oma võimete arendamiseks, teadmiste täiendamiseks ning vaba aja sisustamiseks.

Põhiväärtused

 • Usaldus – TÕM on kvaliteetse teenuse pakkuja;
 • Eneseareng – vaid isikliku eeskujuga järjepidevalt juurde õppides on võimalik inspireerida teisi enesearenguga tegelema;
 • Loovus – uuendusmeelsete ideede, lähenemiste ja lahenduste tekke alus;
 • Koostöö – ühistegemistes peitub jõud, mis väestab nii personali kui ka kliendi- ja partnerlussuhteid.

Üldeesmärk 2024

TÕM osaleb aktiivselt tulevikuhariduse kujundamises, pakkudes elukestvat õpet väärtustavatele inimestele ja organisatsioonidele mitmekesiste valikutega paindlikke arenguvõimalusi haritust väärtustavas kaasaegses õpikeskkonnas.

3. Arengukava eesmärk ja koostamise lähtealused

TÕMi arengukava eesmärgiks on kavandada asutuse jätkusuutlik areng perioodil 2020-2024.

Arengukava koostamise lähtealuseks on alljärgnevad materjalid:

 • Eelmise perioodi arengukava täitmise aruanne;
 • Tark ja tegus Eesti 2035 eelnõu:
 • OSKA programmi materjalid;
 • Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035;
 • Tallinna haridusstrateegia 2020-2030;
 • Tallinna arengukava 2021+.

3.1. Eelmise perioodi arengukava täitmisest

TÕMi tegevuse tulemuslikkusest perioodil 2015-2019 annab detailsema ülevaate arengukava eesmärkide täitmise aruanne; allpool on kokkuvõtlikult esitatud peamised järeldused, mis on sisendiks uue perioodi arengukava eesmärkide ja võtmetegevuste määratlemisele:

 • TÕMi juhtimises, personali värbamises ja arendamises, suhtlemises klientide, partnerite ja laiema avalikkusega, ressursside juhtimises ja arendustegevustes lähtutakse uuendatud visioonist – TÕM on uuendusmeelne ning inspireeriv koolitus- ja sündmuskeskus;
 • Positiivse kuvandi kujundamisega tegeletakse süsteemselt sihipärase turundus- ja kommunikatsioonitegevuse kaudu, seda läbi kaasaegse kodulehe ja sihtturunduse, ning kavandades tegevusvaldkondade sisulist arengut, millest olulisim on koolitusprogrammide järjepidev uuendamine vastavalt huvigruppide ootustele ja muutustele pidevalt arenevas ühiskonnas;
 • Märgilise tähtsusega on õpetajatele suunatud koolituste kaasajastamine vastavalt riigi ja Tallinna linna hariduseesmärkidele ning huvigruppide ootustele ja vajadustele, toetades niiviisi paremini õpetajate professionaalset arengut;
 • Ruumide rentimisel eelistatakse üritusi, mis on seotud haridus- ja koolitusalase tegevusega ning on kooskõlas TÕMi uuenenud visiooni ja põhiväärtustega;
 • Julgustatakse koostöist, üksteist toetavat väärtuspõhist tegutsemist ning oma tegevuse tulemuslikkuse järjepidevat analüüsimist.

3.2. Arenguväljakutsed 2020-2024

Perioodil 2020-2024 on TÕMi fookuses kestliku arengu kindlustamine – asutuse sisekeskkonna tugevuste edasiarendamine ja strateegiates Tark ja tegus Eesti 2035 ning Tallinna haridusstrateegia 2030 määratletud tulevikuhariduse väljakutsetele vastamine. TÕMi areng keskendub järgnevatele juhtimisvaldkondadele: eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, avalik suhtlemine ja partnerluse juhtimine; finants- ja haldusjuhtimine ning põhiprotsesside tulemuslikkuse juhtimine. TÕMi juhtimisvaldkondade võtme-tulemused ja tegevussuunad toetavad Tallinna haridusstrateegias määratletud kuue tegevusprogrammi rakendamist:

Tegevusprogramm TÕM arengukavas
Juhtimisvaldkond Tegevussuund
TP1
Tipptasemel juhtimine
Eestvedamine ja juhtimine TÕM juhtimine on visioonipõhine ja tulemustele orienteeritud
TÕMis on avatud, koostöine ja asutuse terviklikku arengut toetav organisatsioonikultuur
Personali-juhtimine Personalijuhtimine toetab asutuse eesmärkide saavutamisele pühendunud meeskonna kujunemist
Personalile on loodud enesearengut toetav ja motiveeriv keskkond
TP2
Pädev ja pühendunud õpetaja
Põhiprotsesside tulemuslik juhtimine TÕM pakutavad koolitusprogrammid toetavad haridustöötajate professionaalset arengut ja omavahelist koostööd
Professionaalse enesearenguga tegelevate õpetajate osakaal on kasvavas trendis
TP3
HEV õppija areng – andekad lapsed[1]
Põhiprotsesside tulemuslik juhtimine Kaasaegsed õpilasvõistlused lähtuvad õpilaste huvidest ja toetavad nüüdisaegse õpikäsituse võtmepädevuste omandamist
TP4
Inspireeriv ja uuendusmeelne õppimine
Põhiprotsesside tulemuslik juhtimine TÕM pakutavad koolitused on inspireerivad avardades inimeste maailmapilti ja toetades nende enesearengut
Ruumide renditeenuse kvaliteet on tõusnud tänu kliendikeskse teekonna disainimisele
Finants- ja haldusjuhtimine Omatulude kasv ja lisarahastamise võimalused toetavad arendustegevuste elluviimist
TÕM õpi- ja töökeskkond on kaasaegne ja turvaline
TP5
Individuaalne õpitee
Põhiprotsesside tulemuslik juhtimine Elukestvat õpet väärtustavate inimeste osakaal on kasvavas trendis
TP6
Tasakaalukas ja mitmekesine haridusvõrk
Avalik suhtlemine ja partnerluse juhtimine TÕMil on positiivne maine tänu tugevale ja usaldust tekitavale kuvandile
TÕMil on loodud toimiv koostöövõrgustik strateegiliste partnerite ja huvigruppidega
Põhiprotsesside tulemuslik juhtimine Koolitus- ja haridusvaldkonnaga seotud klientide osakaal on kasvavas trendis

[1] TÕM toetab õpilasvõistluste korraldamisega (vt Tegevuskava punkt 5.2) vaid andekaid lapsi.

4. Arengukava tegevuskava 2020-2024

TÕMi visiooni, missiooni ja üldeesmärgi elluviimise tegevuskava on koostatud juhtimisvaldkondade lõikes. Tegevuskavas on määratletud juhtimisvaldkonna võtmetulemus 2024, selle täitmise jälgimist hõlbustavad tulemusmõõdikud koos alg- ja sihttasemega ja tegevussuunad koos võtmetegevustega. Arengukava tegevuskava on aluseks asutuse iga-aastase detailsema üldtööplaani koostamisele, kus on kajastatud konkreetse aasta eesmärgid, tegevused ja vastutajad juhtimisvaldkondade lõikes. Finantseerimisallikad ja -ressursid kajastuvad asutuse iga-aastases eelarves. Reeglina finantseeritakse kõiki tegevusi TÕMi omatuludest laekuvatest vahenditest, v.a suuremahulised remonttööd. Tegevuskava täitmist hinnatakse iga-aastaselt sisehindamise käigus ning vastavalt analüüsi tulemustele tehakse vajadusel tegevuskavasse korrigeerinuid.

5. Arengukava kinnitamine, muutmine ja operatiivne planeerimine

Arengukava on kinnitatud 19.05.2020 TÕMi strateegiaseminaril ja esitatatud 26.05.2020  kinnitamiseks Tallinna Haridusametile. Peale ametipoolset kinnitamist on arengukava tegevusjuhiseks ning operatiivplaanide aluseks kõigile töötajatele.

Arengukava tegevuskava täitmist hinnatakse iga-aastaselt sisehindamise käigus ning vastavalt analüüsi tulemustele tehakse vajadusel tegevuskavasse asjakohaseid korrigeeringuid.

Arengukava tegevuskava on aluseks asutuse iga-aastase detailsema üldtööplaani koostamisele, kus on kajastatud konkreetse aasta eesmärgid, tegevused ja vastutajad juhtimisvaldkondade lõikes.

TÕM avalikustab oma arengukava kodulehel ja loob võimaluse sellega tutvumiseks paberkandjal.

Arengukava uuendatakse seoses:

 • Haridusalase seadusandluse muudatustega;
 • Muudatustega asutuse eelarves ja investeeringute kavas;
 • Asutuse pidaja ettepanekuga;
 • Asutuse arengukava tähtaja möödudes.
SaadaSaada päring