DISC® meeskonnakoolitus

Koolituse läbinu:

 • Oskab kirjeldada DiSC® mudeli põhimõtteid ja 4 tüüpilist käitumisstiili
 • Analüüsib oma eelistatud käitumisstiili, selle tugevaid külgi ja arenguvõimalusi
 • Teab, kuidas teha tõhusamalt koostööd erineva käitumisstiiliga inimestega

DiSC® on inimkäitumist seletav mudel, mis aitab mõista enda ja teiste eelistatud käitumisstiili, sellest tulenevaid tugevusi ja piiranguid, hirme ja motivaatoreid.

 • Koolituse eel on kõik osalejad täitnud vastavat testi ja saavad koolituse käigus analüüsida enda tulemusi ja tutvuda meeskonnaliikmete profiilidega.
 • Millele põhineb DiSC® mudel ja millised on 4 tüüpilist käitumisstiili
 • Käitumisstiilide olulisemad küljed: eesmärgid ja hirmud kui käimapanevad jõud
 • 4 käitumisstiili ja koostöö meeskonnas
 • Erinevad DiSC® mudeli rakendusviisid – juhtimises, teeninduses, õpperuumis jms.

VAATA ROHKEM

Klassijuhatajate kogumiku metoodikate rakendamise mentorprogramm

meeskonnakoolitusedSelleks, et klassijuhatajate töö toetamiseks loodud kogumikus kirjeldatud meetodid ja näpunäited tulemuslikult rakendatud saaks, pakume praktilistest töötubadest ja mentorsessioonidest koosnevat mentorprogrammi, mida saate oma organisatsioonile tellida. Programm disainitakse iga kliendi vajadustest ja soovitud eesmärkidest lähtudes – saame toetada nii üksikute meeskondade kui terve organisatsiooni arengut.
Mentorprogrammi läbiviijateks on Tallinna Õpetajate Maja meeskonnaliikmed ja koostööpartnerid-superviisorid.Mõned võimalikud mentorprogrammi teemad:

 • Coachingu põhimõtete rakendamine haridustöös ja/või haridusjuhtimises
 • GROW mudeli rakendamine arenguvestluste läbiviimisel
 • Kovisiooni rakendusvõimalused haridusasutuses
 • Praktiline tugi kovisioonigrupide käivitamisel organisatsioonis

VAATA ROHKEM

Ajajuhtimise praktikum

Koolituse eesmärgiks on tutvustada ajajuhtimise põhimõtteid ning tehnikaid, seeläbimeeskonnakoolitused toetades vaimset heaolu ja ülesannetega toimetulekut.

 • Millele kulub minu aeg?
 • Tegevuste prioritiseerimine ja tegevusplaani loomine
 • Praktilised nipid ja tehnikad parimaks ajajuhtimiseks

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb ajaplaneerimise põhimõtteid ning ajajuhtimise seost vaimse tervisega
 • oskab seada prioriteete – teab, kuidas teha valikuid tegevuste vahel
 • oskab nimetada enda igapäevaseid ajaröövleid ning on omandanud põhimõtted nende mõju vähendamiseks
 • on omandanud praktilised võtted enda aja planeerimiseks ja juhtimiseks

Õpidisain ja – motivatsioon

meeskonnakoolitused

Koolituse käigus leiame lahendusi täiskasvanud õppijate õpimotivatsiooni toetamiseks ning proovime praktikas läbi õpidisaini põhimõtteid.

 • Täiskasvanud õppijad – kuidas nad õpivad ja mis neid motiveerib?
 • Mis on õpidisain ning kuidas seda rakendada?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab täiskasvanu õpimotivatsiooni
 • oskab õpimotivatsiooni toetada
 • mõistab õpidisaini põhimõtteid
 • oskab õpidisaini põhimõtteid rakendada oma tunni või koolituse planeerimisel

Aktiivõppemeetodid

AktiivõppemeetodidAktiivõppemeetodid – miks kasutada, kellega ja millal? Õpikeskkonna loomine aktiivõppemeetodite kasutamiseks

 • Õppijate kaasamine õppeprotsessi (sh näiteid projektõppe võimalustest, tagurpidi klassiruumi meetod, videote loomine)
 • Tutvumis- ja soojendusülesanded, harjutused rühma kujundamiseks ja suhete tugevdamiseks
 • Rühmatöö – mis eesmärgil ja millal kasutada, kuidas ette valmistada, kuidas tagasisidestada ja hinnata
 • Refleksiooni toetavad õppemeetodid – nende loomine ja kasutamine

Koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet erinevatest aktiivõppemeetoditest
 • analüüsib aktiivõppemeetodite kasutusvõimalusi oma tunnis või koolitusel
 • oskab aktiivõppemeetodeid valida ning kohandada vastavalt õpi-eesmärgile
 • oskab rakendada sobivaid aktiivõppemeetodeid oma koolitustel või õppetöös

Mõjus esinemine veebis

Mõjus esinemine veebisMis on e-esinemiste puhul erinev võrreldes tavaesinemisega, millele tuleks tähelepanu pöörata?

 • Kuidas esineda veebis nii, et see oleks meeldejääv, kaasahaarav ja loomulik?
 • Kuidas veebis osalejaid kaasata – meetodid ja harjutused selleks?

Koolituse läbinu:

 • Teab, millega e-ürituste planeerimisel ja läbiviimisel arvestada
 • Oskab valida ja rakendada tehnikaid osalejate kaasamiseks

21. sajandi õpiruum kui õpilase tuleviku kujundaja

21. sajandi õpiruum kui õpilase tuleviku kujundajaKlassiruumi kujunduse uuringutest on selgunud, et õpiruumi disain mõjutab õppimise tõhusust 16% ning erinevate õpitsoonide loomine annab võimaluse individuaalseks õpiteeks. Koolituse käigus uurime, kuidas saab luua õpikeskkonda, mis toetaks kaasaegse õpisisu loomist, soodustaks laste/õpilaste kaasatust õppeprotsessi ning tulevikuoskuste omandamist. Koostame plaani, mida oma õpikeskkonnas ellu viia. Koolitusel on võimalik valida erinevaid fookuseid – klassiruum, kooliruum tervikuna, õueala.Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab 21. sajandi õpiruumi kujundamise põhimõtteid,
 • oskab kavandada nendest lähtuvalt õpiruumi.

Koolitus on disainitud eelkõige üldhariduse õpetajatele ja juhtidele, kuid põhimõtted on kohandatavad ka lasteaiale või täiskasvanuharidusega tegelevatele asutustele.

Koolitus- ja arendusprotsessi juhtimine organisatsioonis

Koolitus- ja arendusprotsessi juhtimise koolitus on suunatud kõigile, kes oma rollis puutuvad kokku koolitus- ja arendustegevusega organisatsioonis. Koolitus toetub äsja valminud koolitusjuhi käsiraamatu materjalidele ning käsitleb koolitusprotsessi kui tervikut ning annab häid nõuandeid, millega protsessi juhtimisel arvestada. Koolituse eesmärgiks on toetada käsiraamatust saadud teadmiste integreerimist ja rakendamist osalejate organisatsioonide praktikasse. Õpiväljundite omandamisel osaleja:

 • Hindab võimalikke kvaliteedi kitsaskohti avaliku täienduskoolituse valimisel.
 • Teab kooolitusprotsessi erinevaid etappe ja  mõistab erinevate tasandite rolle protsessis
 • Omab ülevaadet  ja oskab koostada koolitusprotsessi juhtimisega seotud dokumente (koolitusvajaduse analüüs, koolitusplaan- ja eelarve, koolituse juhtimise hea tava)
 • Omab ülevaadet  karjääri- ja talendijuhtimise võimalustest organisatsioonis
 • Tunneb töötajate, sh juhtide arengu toetamise võimalusi ning oskab neid eesmärgipäraselt rakendada
 • Teab kuidas planeerida koolitust alates sihtgrupi kaardistamisest, koolitusturu uuringust kuni korralduseni välja
 • On teadlik erinevate koolitusformaatide võimalustest ja piirangutest
 • Mõistab koolituse tulemuslikkuse hindamise vajalikkust ning võimalusi

  Esita meeskonnakoolituse päring

  Võta meiega ühendust:

  Inese Freimane

  inese@opetajatemaja.ee

  tel (+372) 5565 5486