DISC® meeskonnakoolitus

Koolituse läbinu:

 • Oskab kirjeldada DiSC® mudeli põhimõtteid ja 4 tüüpilist käitumisstiili
 • Analüüsib oma eelistatud käitumisstiili, selle tugevaid külgi ja arenguvõimalusi
 • Teab, kuidas teha tõhusamalt koostööd erineva käitumisstiiliga inimestega

DiSC® on inimkäitumist seletav mudel, mis aitab mõista enda ja teiste eelistatud käitumisstiili, sellest tulenevaid tugevusi ja piiranguid, hirme ja motivaatoreid.

 • Koolituse eel on kõik osalejad täitnud vastavat testi ja saavad koolituse käigus analüüsida enda tulemusi ja tutvuda meeskonnaliikmete profiilidega.
 • Millele põhineb DiSC® mudel ja millised on 4 tüüpilist käitumisstiili
 • Käitumisstiilide olulisemad küljed: eesmärgid ja hirmud kui käimapanevad jõud
 • 4 käitumisstiili ja koostöö meeskonnas
 • Erinevad DiSC® mudeli rakendusviisid – juhtimises, teeninduses, õpperuumis jms.

VAATA ROHKEM

Coachingu tööriistade kasutamine arengu- või koostöövestluste läbiviimisel

Coachingu tööriistade kasutamine arengu- või koostöövestluste läbiviimisel

Iga-aastased vestlused töötajate või õpilastega nõuavad läbiviijalt oskusliku vestluse juhtimist, õigete küsimuste küsimist, oskust kuulata, anda tagasi- ja edasisidet ning eesmärgistada. Seda kõike saab teha tõhusalt, aga miks mitte ka mänguliselt ja pingevabalt, coachingu tehnikaid kasutades. Nende baastehnikate kasutamine ei nõua pikaajalist ja kallist coachi väljaõpet.

Kompaktse ja praktilise koolituse tulemusena osaleja:

 • Tuletab meelde ja praktiseerib aktiivse kuulamise põhitõdesid (sh peegeldab öeldut selgelt ja toetavalt)
 • Tagasi- ja edasisidestab motiveerivalt ja konstruktiivselt
 • Teab, kuidas seada realistlikke eesmärke ning sõnastada neid motiveerivalt ja selgelt
 • Teab peamisi lahenduskeskse coachingu põhimõtteid ja oskab neid vestluse juhtimisel kasutada.

Probleemilahendus mänguliste loovmeetoditega

Probleemilahendus mänguliste loovmeetoditega

Nii organisatsioonidel kui ettevõtte igal liikmel on igapäevaselt peas mitmeid jooksvaid probleeme, millega tuleb tegeleda. Samas on nii mõnigi suurem probleem, mis kestab juba pikemalt või ilmub tagasi aeg-ajalt. See koolitus on loodud täpselt selliste probleemide käsitlemiseks, mille lahendamiseks kasutame Ericksson International Coachingu loodud mängulisi loovmeetodeid. Loovus ei tähenda ebapraktilisust, pigem vastupidi, koolitus aitab luua endale süsteemi ja plaani väikeste sammudega probleemi lahendama asumiseks.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Sõnastab selgelt probleemi sisu
 • Asetab probleemi enda elus laiemasse konteksti ja analüüsib seda
 • Kogeb loovmeetoditega erinevaid lahendusi probleemile
 • Sõnastab ja puhastab enda mina-pildi väärtushinnangud
 • Prioritiseerib tegevused lahenduseni jõudmiseks
 • Asetab probleemi lahendamiseks tegevused ajajoonele.

Klassijuhatajate kogumiku metoodikate rakendamise mentorprogramm

meeskonnakoolitusedSelleks, et klassijuhatajate töö toetamiseks loodud kogumikus kirjeldatud meetodid ja näpunäited tulemuslikult rakendatud saaks, pakume praktilistest töötubadest ja mentorsessioonidest koosnevat mentorprogrammi, mida saate oma organisatsioonile tellida. Programm disainitakse iga kliendi vajadustest ja soovitud eesmärkidest lähtudes – saame toetada nii üksikute meeskondade kui terve organisatsiooni arengut.
Mentorprogrammi läbiviijateks on Tallinna Õpetajate Maja meeskonnaliikmed ja koostööpartnerid-superviisorid.Mõned võimalikud mentorprogrammi teemad:

 • Coachingu põhimõtete rakendamine haridustöös ja/või haridusjuhtimises
 • GROW mudeli rakendamine arenguvestluste läbiviimisel
 • Kovisiooni rakendusvõimalused haridusasutuses
 • Praktiline tugi kovisioonigrupide käivitamisel organisatsioonis

VAATA ROHKEM

Supervisioonid haridustöötajate jõustamiseks

SupervisioonidSupervisooni eesmärk:

 • aidata haridustöötajatel reflekteerida oma igapäevatööd;
 • toetada nende professionaalse identiteedi kujunemist ja elukestvat õppimist.

Grupisupervisioon aitab osalejatel:

 • tegeleda turvalises keskkonnas oma tööalaste küsimustega ja rolliteemadega tööl;
 • ennetada läbipõlemist;
 • saada regulaarset toetust ja leida lahendusi tööga seotud juhtumitele;
 • toime tulla tööga seotud emotsioonidega;
 • õppida teiste kogemustest;
 • leida uusi vaatenurki, laiemat perspektiivi;
 • saada inspiratsiooni ja säilitada töörõõmu.

Protsessi käigus:

 • osaleja saab ennast uurida turvalises grupis (maksimaalselt 14 inimest), olla jõustatud ja mõistetud grupi poolt, kes mõtleb sarnaselt;
 • superviisor loob erinevate metoodikate abil „ruumi“ küsimustele vastuste leidmiseks.

Tõsimängude loomine ja rakendamine

Tõsimängude loomine ja rakendamine

Mänge, mis on disainitud harivate eesmärkide saavutamiseks, nimetatakse ka tõsimängudeks. Võrreldes teiste meediakanalitega, on mäng interaktiivne, mis tõstab selle mõjukust mitmekordselt. Organisatsioonid kasutavad (tõsi)mänge või mängulisi elemente töötajate kaasamiseks, koolitamiseks ja väärtuspõhise käitumise tugevdamiseks. Tõsimängudel on oluline roll ka hariduses – tegemist  on suurepärase vahendiga erinevate õppeainete lõiminguks. Lisaks ei ole olemas õppeainet, mida ei saaks mängulisel viisil õppida ning õpetada. Meie kogemus ja kompetents tõsimängude loomisel võib teile kasu tuua mitmel viisil:

 • Pakume sisekoolitusi ja konsultatsioone tõsimängude loomise ning rakendamise teemadel (mis on tõsimängud, millal ja kuidas on need õppetöös rakendatavad, millised on erinevad tehnoloogilised võimalused mängude loomiseks)
 • Disainime ning loome teie vajadusest ja sisust lähtuva tõsimängu
 • Loodavat tõsimängu on võimalik hiljem piiramatult kasutada erinevate ainete lõimõpingutes.

Ajas sõltumatute veebikoolituste loomine ja efektiivne e-õppe rakendamine

Ajast sõltumatute veebikoolituste loomine ja efektiivne e-õppe rakendamine Paljud organisatsioonid ja haridusasutused on mõistnud, et ajast sõltumatute veebikoolituste (e-õppe) näol on tegemist suurepärase abivahendiga, et muuta õppimine paindlikuks, lõbusaks, isikupäraseks, odavamaks, põhjalikumaks ja igale õppijale võimetekohasemaks. Kuid vaid ühel tingimusel – kui see on hästi disainitud ja läbimõeldult juurutatud.

Meie kogemus ja kompetents e-õppe loomisel ning rakendamisel organisatsioonis võib teile kasu tuua mitmel viisil:

 • Pakume sisekoolitusi ja konsultatsioone e-õppe loomise ja rakendamise teemadel (teie vajadustest lähtuva digitaalse õpihaldussüsteemi ja sisuloome lahenduse valik, e-õppe vahendite loomine, õppehaldussüsteemi administreerimine, põimõppe kasutamine jpm)
 • Disainime ja loome teie vajadusest ning sisust lähtuvaid e-õppe lahendusi.

Motiveerivate õpi- ja koolitusstrateegiate rakendamine

Motiveerivate õpi- ja koolitusstrateegiate rakendamine

Kas olete õpetajana või koolitajana tundnud, et teie töö ei ole nii tõhus kui sooviksite? Vahest kahtlustate, et annate edasi vaid pinnapealseid teadmisi, või on teie õppemeetodid sellised, et ei suuda grupi liikmeid piisavalt kaasata?

Õpetamine ja koolitamine nõuab oskuslikku planeerimist. Kaasaegne õpikeskkond peaks olema selline, mis hoiab õpilaste või koolitatavate tähelepanu, pakub mõtestatud õpikogemusi ja arendab kõrgema taseme kriitilise mõtlemise oskusi.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi ja praktilisi oskusi  õppetöö planeerimise, sisumaterjalide loomise, osalejate motiveerimise, aktiivse õppimise ja osalejatele tagasiside andmise kohta.

Koolitus on mõeldud koolitajatele, õpetajatele, hariduse planeerimisega seotud töötajatele, organisatsioonide koolitusspetsialistidele, kes on huvitatud uute kaasaegsete koolitusmeetodite rakendamisest oma töös.

 • Koolituselt saavad osalejad  kaasa ideid ja plaane, mis aitavad luua osalejaid kaasavaid ja sisukaid koolitusi
 • Tutvustame teile meetodeid nagu projektipõhine õpe, probleemipõhine e-õppe ja  muude õppevormide kombineerimine, ennastjuhtiv õppimine, isikustatud õpe ja 21. sajandi oskused.

Ajajuhtimise praktikum

Ajajuhtimise praktikumKoolituse eesmärgiks on tutvustada ajajuhtimise põhimõtteid ning tehnikaid, seeläbi toetades vaimset heaolu ja ülesannetega toimetulekut.

 • Millele kulub minu aeg?
 • Tegevuste prioritiseerimine ja tegevusplaani loomine
 • Praktilised nipid ja tehnikad parimaks ajajuhtimiseks

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb ajaplaneerimise põhimõtteid ning ajajuhtimise seost vaimse tervisega
 • oskab seada prioriteete – teab, kuidas teha valikuid tegevuste vahel
 • oskab nimetada enda igapäevaseid ajaröövleid ning on omandanud põhimõtted nende mõju vähendamiseks
 • on omandanud praktilised võtted enda aja planeerimiseks ja juhtimiseks

Õpidisain ja – motivatsioon

meeskonnakoolitused

Koolituse käigus leiame lahendusi täiskasvanud õppijate õpimotivatsiooni toetamiseks ning proovime praktikas läbi õpidisaini põhimõtteid.

 • Täiskasvanud õppijad – kuidas nad õpivad ja mis neid motiveerib?
 • Mis on õpidisain ning kuidas seda rakendada?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab täiskasvanu õpimotivatsiooni
 • oskab õpimotivatsiooni toetada
 • mõistab õpidisaini põhimõtteid
 • oskab õpidisaini põhimõtteid rakendada oma tunni või koolituse planeerimisel

Aktiivõppemeetodid

AktiivõppemeetodidAktiivõppemeetodid – miks kasutada, kellega ja millal? Õpikeskkonna loomine aktiivõppemeetodite kasutamiseks

 • Õppijate kaasamine õppeprotsessi (sh näiteid projektõppe võimalustest, tagurpidi klassiruumi meetod, videote loomine)
 • Tutvumis- ja soojendusülesanded, harjutused rühma kujundamiseks ja suhete tugevdamiseks
 • Rühmatöö – mis eesmärgil ja millal kasutada, kuidas ette valmistada, kuidas tagasisidestada ja hinnata
 • Refleksiooni toetavad õppemeetodid – nende loomine ja kasutamine

Koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet erinevatest aktiivõppemeetoditest
 • analüüsib aktiivõppemeetodite kasutusvõimalusi oma tunnis või koolitusel
 • oskab aktiivõppemeetodeid valida ning kohandada vastavalt õpi-eesmärgile
 • oskab rakendada sobivaid aktiivõppemeetodeid oma koolitustel või õppetöös

Mõjus esinemine veebis

Mõjus esinemine veebisMis on e-esinemiste puhul erinev võrreldes tavaesinemisega, millele tuleks tähelepanu pöörata?

 • Kuidas esineda veebis nii, et see oleks meeldejääv, kaasahaarav ja loomulik?
 • Kuidas veebis osalejaid kaasata – meetodid ja harjutused selleks?

Koolituse läbinu:

 • Teab, millega e-ürituste planeerimisel ja läbiviimisel arvestada
 • Oskab valida ja rakendada tehnikaid osalejate kaasamiseks

21. sajandi õpiruum kui õpilase tuleviku kujundaja

21. sajandi õpiruum kui õpilase tuleviku kujundajaKlassiruumi kujunduse uuringutest on selgunud, et õpiruumi disain mõjutab õppimise tõhusust 16% ning erinevate õpitsoonide loomine annab võimaluse individuaalseks õpiteeks. Koolituse käigus uurime, kuidas saab luua õpikeskkonda, mis toetaks kaasaegse õpisisu loomist, soodustaks laste/õpilaste kaasatust õppeprotsessi ning tulevikuoskuste omandamist. Koostame plaani, mida oma õpikeskkonnas ellu viia. Koolitusel on võimalik valida erinevaid fookuseid – klassiruum, kooliruum tervikuna, õueala.Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab 21. sajandi õpiruumi kujundamise põhimõtteid,
 • oskab kavandada nendest lähtuvalt õpiruumi.

Koolitus on disainitud eelkõige üldhariduse õpetajatele ja juhtidele, kuid põhimõtted on kohandatavad ka lasteaiale või täiskasvanuharidusega tegelevatele asutustele.

Koolitus- ja arendusprotsessi juhtimine organisatsioonis

Koolitus- ja arendusprotsessi juhtimise koolitus on suunatud kõigile, kes oma rollis puutuvad kokku koolitus- ja arendustegevusega organisatsioonis. Koolitus toetub äsja valminud koolitusjuhi käsiraamatu materjalidele ning käsitleb koolitusprotsessi kui tervikut ning annab häid nõuandeid, millega protsessi juhtimisel arvestada. Koolituse eesmärgiks on toetada käsiraamatust saadud teadmiste integreerimist ja rakendamist osalejate organisatsioonide praktikasse. Õpiväljundite omandamisel osaleja:

 • Hindab võimalikke kvaliteedi kitsaskohti avaliku täienduskoolituse valimisel.
 • Teab kooolitusprotsessi erinevaid etappe ja  mõistab erinevate tasandite rolle protsessis
 • Omab ülevaadet  ja oskab koostada koolitusprotsessi juhtimisega seotud dokumente (koolitusvajaduse analüüs, koolitusplaan- ja eelarve, koolituse juhtimise hea tava)
 • Omab ülevaadet  karjääri- ja talendijuhtimise võimalustest organisatsioonis
 • Tunneb töötajate, sh juhtide arengu toetamise võimalusi ning oskab neid eesmärgipäraselt rakendada
 • Teab kuidas planeerida koolitust alates sihtgrupi kaardistamisest, koolitusturu uuringust kuni korralduseni välja
 • On teadlik erinevate koolitusformaatide võimalustest ja piirangutest
 • Mõistab koolituse tulemuslikkuse hindamise vajalikkust ning võimalusi

  Esita meeskonnakoolituse päring

  Võta meiega ühendust:

  Inese Freimane

  inese@opetajatemaja.ee

  tel (+372) 5565 5486