KINNITATUD
Tallinna Õpetajate Maja direktori 08.07.2020 käskkirjaga nr 1-3 /10

 

 

1. Üldsätted

1.1. Tallinna Õpetajate Maja (edaspidi “TÕM”) korraldab põhimäärusest tulenevalt Tallinna haridustöötajatele ja teistele elukestvast õppest huvitatud täiskasvanutele tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust (edaspidi “koolitused”).

1.2. TÕM lähtub koolituste korraldamisel ja õppetegevuse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, Haridusvaldkonna arengukavast, Tallinna haridusstrateegiast ja TÕMi arengukavast.

 

2. Õppekorralduse tingimused

2.1 Koolituste maht ja kestvus

2.1.1. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.

2.1.2. Koolituste kogumaht varieerub ja on väljatoodud iga koolituse õppekavas (edaspidi “koolituskava”).

 

2.2 Registreerumine ja koolitusgruppide komplekteerimine

2.2.1. Koolitusel osalemiseks tuleb osalejal eelnevalt registreeruda TÕMi kodulehe kaudu; sealt suunatakse Tallinna e-teeninduskeskkonda (vt juhised „Tallinna e-teeninduskeskkonnas registreerine ja tasumine“).

 • Vabade kohtade arv on nähtav e-teeninduskeskonnas.

2.2.2. Haridustöötajatele suunatud koolitustele on võimalik registreeruda kõigil Tallinna linna munitsipaalharidusasutuste töötajatel kuni grupi täitumiseni, s.o vastavalt vabadele kohtadele registreerumise järjekorras.

2.2.3. Täiskasvanutele suunatud avatud koolitustele on võimalik registreeruda kõigil soovijatel kuni grupi täitumiseni, s.o vastavalt vabadele kohtadele registreerumise järjekorras.

 

2.3 Isikuandmete töötlemine

2.3.1. Koolitustele registreerunute isikuandmeid (nimi, isikukood…) kasutatakse koolituse läbiviimise eesmärgil, s.o õppetööga seotud korraldusliku info edastamiseks osalejatele, arve ja soovi korral tõendi väljastamiseks.

 • Isikukood on vajalik eraisikule nii arve kui ka tõendi väljastamiseks seadusest tulenevalt, sest vaid isikukood tõendab, et tegemist on just õige inimesega.

2.3.2. Isikuandmete töötlemine ja säilitamise tähtajad on vastavalt seadusandlusele.

 

2.4 Koolituste eest tasumine

2.4.1. Haridustöötajatele suunatud koolitustel on võimalik kõigil Tallinna linna munitsipaalharidusasutuste töötajatel osaleda tasuta. Koolitused on korraldatud ja finantseeritud Tallinna Haridusameti tellimusel.

2.4.2. Täiskasvanutele suunatud avatud koolitused on osalejatele tasulised. Osalustasu suurus avaldatakse TÕMi kodulehel koos muu koolitusinfoga.

2.4.3. Haridustöötajatele (nii Tallinnast kui väljaspool Tallinnat üle Eesti) kehtib soodushind –30%.

 • Soodustus kehtib vaid eraisikutele ja korraga saab kasutada vaid ühte soodustust.
 • Soodushinna taotlemiseks tuleb registreerimisvormi kindlasti märkida haridusasutus ja ametikoht.

2.4.4. Tasuda saab kohe pangalingi kaudu või Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse esitatud e-arve alusel. Maksetähtaeg on era- ja juriidilisteleisikutele 14 päeva ja 21 päeva avaliku sektori üksustele.

 • Juba väljastatud arvet tagasiulatuvalt ümber ei vormistata, sh arve saajat.

2.4.5. Hiljemalt enne esimese kohtumise toimumist peab olema koolituse eest tasutud, sest arve tähtaegne maksmine on koolitusel osalemise eelduseks, vastasel juhul registreering tühistatakse automaatselt.

 

2.5 Tulumaksutagastus

2.5.1. TÕMi koolitused ei kuulu tuludeklaratsioonis deklareerimisele.

 

2.6 Koolituste alustamine ja osalemine

2.6.1. Koolitused toimuvad koolituskalendris väljakuulutatud ajal ja tingimustel, mille muudatustest teavitab koolitusjuht osalejaid e-posti teel ja TÕMi kodulehel.

2.6.2. Koolitusel osalejate vähese arvu korral on TÕMil õigus koolituse algusaega edasi lükata või koolitus ära jätta, teavitades sellest osalejaid esimesel võimalusel ja tagastades osalustasu täies ulatuses.

2.6.3. Koolitusel osalemine fikseeritakse osaleja allkirjaga.

 

2.7 Koolitusest loobumine ja osalustasu tagastamine

2.7.1. Koolitusel osalalemisest loobumisest tuleb koolitusjuhti teavitada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kolm päeva enne koolituse algust. Vastasel juhul osalustasu ei tagastata.

 • Tallinna e-teeninduskeskkonnas ID-kaardiga sisse logides registreerumist on võimalik osalejal ise tühistada juhul kui koolituse eest pole veel tasutud. Vastasel juhul tuleb pöörduda koolitusjuhi poole.

2.7.2. Koolitusest loobumisel vähem kui kolm päeva etteteatamisel ei ole võimalik juba tasutud osalustasu kanda üle mõnele teisele koolitusele või järgmisesse koolitushooaega.

2.7.3. Koolitusele teavitamata mitteilmumise korral või selle pooleli jätmise korral osalustasu ei tagastata.

 

2.8 Koolituste läbimisel väljastatav dokument

Koolituse täies mahus läbimise puhul väljastame soovi korral:
2.8.1 elektroonilise tõendi lühikoolitusel osalemise kohta või tunnistuse juhul kui on kontrollitud õpiväljundite saavutatust (nt klassijuhatajate õpikodade puhul).
2.8.2 Juhul kui ühest asutusest osaleb mitu haridustöötajat, väljastame
elektroonilise kollektiivtõendi.

 

2.9 Koolitustel osaleja õigused ja kohustused:

2.9.1. Õigus tutvuda enne koolitusele registreerumist pakutavate koolitustega ja saada soovi korral täiendavat infot konkreetse koolituse kohta.

2.9.2. Õigus soovi korral saada koolituse läbimisel seda tõendav dokument.

2.9.3. Kohustus nõustuda õppekorralduse tingimustega.

2.9.4. Kohustus järgida TÕMi üldkasutatavates ja koolitusruumides üldtunnustatud käitumistavasid ja vara rikkumise või hävimise põhjustamisel hüvitada tekkinud kahju.

 

3. Koolituste kvaliteedi tagamine

3.1. Üldised kvaliteedi tagamise põhimõtted

3.1.1. Kvaliteedi tagamine on pidev ja süsteemne protsess, millesse kaasatakse
TÕMi personal, kes viib läbi asutuse sisehindamise ning tegeleb regulaarselt arendustegevusega teenuste kvaliteedi tõstmiseks.

3.1.2. Haridustöötajate koolituste osas tehakse regulaarset koostööd Tallinna Haridusametiga, et tagada Tallinna haridusstrateegiaga ühtsus ja sisukvaliteet.

 

3.2. Koolituskavade kvaliteedi tagamine

3.2.1. TÕMi koolituskavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis ja selle juhendmaterjalis esitatud nõuetele.

3.2.2. Koolituskavad on avalikustatud TÕMi kodulehel.

3.2.3. Koolituskavasid vaadatakse üle iga koolituse lõppedes vastavalt osalejate tagasisidele.

 

3.3. Õppemetoodika kvaliteedi tagamine

3.3.1. TÕMi koolitustel rakendatakse nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid.

 • “Eesti elukestva õppe strateegia 2020” seadis eesmärgiks õpikäsituse muutumise seoses teiseneva ühiskonna, töömaailma ja tehnoloogiaga. Nüüdisaegses õpikäsituses peetakse oluliseks õppimise õppijakesksust, võtmepädevuste omandamist, uue teadmise olemasolevaga sidumist, õpitava lõimimist erinevate aine- ja eluvaldkondadega, õpioskuste ja probleemilahendusoskuste omandamist ning koostöist õppimist.

3.2.2. Nüüdisaegse õppemetoodika rakendamist jälgitakse tunnivaatluste ja osalejate tagasiside põhjal.

 

3.4. Koolitajate kvaliteedi tagamine

3.4.1. Koolitajatena rakendatakse vastava erialase ettevalmistuse, töö- ja praktilise kogemusega spetsialiste, kellel on varasem koolitamise kogemus. Info koolitaja kvalifikatsiooni kohta on avaldatud vastava koolituskava juures TÕMi kodulehel.

3.4.2. Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse tunnivaatluste ja osalejate tagasiside põhjal. Tagasisidet jagatakse koolitajaga, vajadusel esitatakse muudatusettepanekud.

 

3.5. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

3.5.1. Õppetöö toimub täiskasvanutele täienduskoolituse läbiviimiseks sobilikes ruumides, kus on tagatud:

 • Regulaarne ruumide õhutatavus ja korrashoid;
 • Koolituse temaatikast ja metoodikast lähtuv ruumipaigutus;
 • Õppetööks vajalike vahendite olemasolu;
 • Internetiühendus.

3.5.2. Ruumide valikul lähtutakse grupi suurusest ning koolitusel kasutatavatest meetoditest.

 

3.6. Tagasiside kogumine

3.6.1. Koolitusel osalejad saavad anda tagasisidet:

 • Suuliselt koolituse käigus, et vajadusel viia sisse muudatused, mis tagavad koolituse kõrge kvaliteedi;
 • Kirjalikult koolituse järgselt elektroonse küsitluse vormis, mis sisaldab küsimusi
  nii koolituse korralduse, koolitaja, teema vastavuse kui ka muude ettepanekute kohta.

3.6.2. Tagasisidet analüüsitakse regulaarselt ja viiakse ellu koolitustegevuse kvaliteedi tõstmiseks tehtud adekvaatsed ettepanekud.

3.6.3. Tagasiside analüüsid tehakse üldistatult iga poolaasta kohta ning need salvestatakse ja hoitakse alles kahe aasta vältel võimalikuks tagasivaateks.

3.6.4. TÕM edastab vastavalt päringule haridustöötajate tagasiside analüüsid Tallinna Haridusametile kord poolaastas.

 

4. Vaidluste lahendamine

4.1. Vaidlused ja erimeelsused lahendatakse osapoolte ärakuulamise järel loodavate kokkulepetena.

4.2. Vaidlused, mida pole võimalik kokkulepetena lahendada, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.

 

5. Rakendussätted

Käesolev “Tallinna Õpetajate Maja õppekorralduse ja koolituste kvaliteedi tagamise alused” redaktsioon kehtib alates 08.07.2020.