Tervisenõukogude inspiratsioonipäevad

Inspiratsioonipäevade eesmärk on toetada tervisenõukogude võrgustiku edendamist läbi parimate praktikate jagamise ja üksteiselt õppimise. Mõlemal kohtumisel toimub 4 töötuba - osalejad läbivad gruppides kõik töötoad. Igal töötoal on oma fookus nt liikumist soodustavat võimalused ja tegevused, tervisliku toitumise propageerimine, koolipere vaimse tervise toetamine. Jagatakse ning analüüsitakse fookusest lähtuvalt praktikaid. Koolituse käigus kogutakse kokku head praktikad ja nendest koostatakse kogumik.

 

Inspiratsioonipäevi viivad läbi Tallinna Südalinna Kooli, Tallinna Tehnikagümnaasiumi, Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi tervisenõukogude liikmed:

Kerttu Mölder-Jevdokimov - Tallinna Südalinna Kooli I kooliastme õppealajuhataja ja “Liikumine ja tervis” ühenduse liige, kooli Liikuma Kutsuva Kooli tegevuste koordinaator. Hariduselt tervisedendaja, tervisekasvatuse ja inimeseõpetuse õpetaja lisaks klassiõpetaja kutsele.

Kristi Laidvee - Tallinna Südalinna Kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja aineühenduse Liikumine ja tervis esinaine

Ave Teder - Tallinna Tehnikagümnaasiumi arendusjuht, tervisenõukogu liige, Heaolu Loova Kooli koolipoolne koordinaator

Margit Pärn - Tallinna Tehnikagümnaasiumi tervisenõukogu juht, HEV koordinaator, esmaabikoolitaja, inimeseõpetuse õpetaja, mitme esmaabi käsiraamatu autor. Töötanud aastaid erakorralises meditsiinis.

Pille Korsten - Tallinna Saksa Gümnaasium, sotsiaalpedagoog/HEV-koordinaator. TAI koolitaja (PRIDE)

Terje Treimann-Tupits - Tallinna Järveotsa Gümnaasium, huvijuht. TLÜ/ Tallinna Kalevi korvpalli Cheerleaderite peatreener.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • on saanud professionaalset toetust parimatest praktikatest;
  • on jaganud teiste osalejatega häid praktikaid;
  • on analüüsinud ning reflekteerinud praktikaid ning kujundanud nende põhjal uusi ideid.

 

Õppemeetodid:

Inspiratsioonipäevad toimuvad maailmakohvikute formaadis

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
27.10.21 ja 27.04.2022 kell 9.30-15.30
Maht:
12 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Kerttu Mölder-Jevdokimov, Kristi Laidvee, Ave Teder, Margit Pärn, Pille Korsten, Terje Treimann-Tupits
Hind:
Tasuta (Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad). Registreerumine koolitusele toimub läbi Linna töötaja portaali
Grupi suurus:
48 (peamiselt tegevus 12 liikmelistes rühmades)
Lisainformatsioon:
COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks on koolitusele lubatud üksnes negatiivse testitulemusega (SARS-CoV-2 PCR või antigeeni test), COVID-19 haiguse läbi põdenud või vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Kiirtestimise võimalus kohapeal puudub.
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Mõlematel kohtumistel jagatakse tervisenõukogude kogemusi ja praktikaid teema-aastaga seonduvalt poolaasta kuuteemadest lähtuvalt. Kõik osalejad on aktiivselt koolitusprotsessi kaasatud ning oodatud tehtut, kogemusi ja väljakutseid jagama. Kohtumiste eestvedajateks on koolide tervisenõukogude liikmed, kelle meeskonnad on koolielus aktiivselt tegutsevad ning olnud oma praktikates tulemuslikud.

 

1.kohtumine:

Kuidas koolipäeva korraldus Tallinna Südalinna Koolis toetab aktiivset eluviisi? (Tallinna Südalinna Kool, Kerttu Mölder-Jevdokimov)

Mis? Kirjeldame põhimõtteid kogupäevakooli mudelis, mis aitab kaasa sellele, et iga laps liiguks koolipäeva jooksul vähemalt 60 minutit. Miks? (Põhjused alustamiseks ja jätkamiseks.) Kuidas? (Mida muuta koolis? Millised tingimused on vaja luua?) Kes? (Kellelt peab tulema soov muutusteks? Kes tegevusi teevad?)

Tegevused meeltele (Tallinna Tehnikagümnaasium, Ave Teder) 

Jagame kogemusi koolis toimunud meeltenädala näitel - erinevate meelte olulisus; mis toimub, kui üks meeltest puudub; süveneme põhjalikumalt puutetundlikkuse olemusse praktilise tegevuse kaudu

Tegevusi koolipere vaimse tervise toetamiseks (Tallinna Saksa Gümnaasium, Pille Korsten)

Jagame kogemusi enda kooli näitel, nt käsitleme kuidas toetada õpetajat läbi mängude (eripedagoogilised võtted, mängud lastele, käitumistugikava rakendamine), õpetajate kokanduse päevad, iganädalased vaimse tervise vitamiinid, ametlik popipäev lastele ja tervisepäev õpetajatele, kolleegide tundide külastused, õpetajate lugemisnurk – raamatuklubi, loovterapeutiline virgutus jpm.

Tegevusi töötajate liikumisharrastuse ja heaolu toetamiseks (Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Terje Treimann-Tupits)

Arutelu teemal, kui oluline on koolitöötajate liikumisharjumuste toetamine, millist kasu saab sellest iga õpetaja individuaalselt ja millline on kasu koolile kui tervikule. Kas sellise tegevuse positiivsed mõjud kaaluvad üles võimaliku ressursikulu või mitte?

 

2.Kohtumine

Õpilaste kaasamine tervisenõukoja töös (Tallinna Südalinna Kool, Kristi Laidvee)

Kuidas suurendada õpilaste aktiivsust ja arendada nende ettevõtlikkuspädevust kaasates neid tervisliku eluviisi propageerimisse ning kooli igapäevaellu kuuluvate tegevuste organiseerimisse?

Esmaabi (Tallinna Tehnikagümnaasium, Margit Pärn)

Kuidas õpetada lastele esmaabi läbi väärtuskasvatuse.

Räägime sagedasematest koolis esmaabi vajavatest situatsioonidest ja teeme selle kõik ka oma kätega läbi.

Tervislik toit ja vitamiinid (Tallinna Saksa Gümnaasium, Pille Korsten)

Jagame TSG praktikaid teemal. Näiteks käsitleme järgmist: koolipuhveti tervislikuks muutmine; koolimenüü nähtavaks muutmine; erinevad värsked aed- ja puuviljad iga toidu juurde; tasuta hommikusöök koolis; sügisel tervis toidulaual - näitus, kunst, teemapäevad ja toidu proovimine tunnis.

Tegevusi töötajate liikumisharrastuse ja heaolu toetamiseks (Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Terje Treimann-Tupits)

Ajurünnak uute ühisliikumispraktikate loomiseks, mis arvestavad koolikollektiivide eripärasid.

esmaabi koolitus, läbiviijaks kooli tervisenõukogu esimees ning esmaabi koolitaja Margit Pärn