Ränne ja mobiilsus 21. sajandil

Koolituse tulemusena suureneb haridustöötajate teadlikkus sellest, kuidas väljendub ränne ja mobiilsus nii Eestis kui maailmas laiemalt. Koolituse läbinud osalejad tunnevad ennast kindlamalt rändetemaatika käsitlemisel klassiruumis.

 

Sihtrühm: 

Põhikooli III astme ja gümnaasiumi loodusainete õpetajad

 

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • Tunneb rändega seotud peamisi mõisteid;
  • Analüüsib erinevaid inimeste mobiilsuse väljendumise vorme ja rände põhjuseid nii Eestis kui rahvusvaheliselt;
  • Kasutab rände teema käsitlemiseks õpilastega teaduspõhiseid, interaktiivseid ja erinevaid ainevaldkondi lõimivaid õppematerjale;
  • Oskab leida täiendavat infot rände ja liikuvuse valdkonna kohta;
  • Analüüsib kliimamuutuste ja rände omavahelisi seoseid;
  • Teab inimeste ja kaupade liikuvuse ja erinevate liikumisviiside keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid;
  • Teab säästva liikuvuse põhimõtteid ja kooliga seotud õpilaste ja õpetajate liikumisviiside valikuid mõjutavaid tegureid.

 

Koolitaja Mari-Liis Jakobson on tuntud nii rände- kui poliitikaeksperdina. Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis uurib ta rände ja poliitika seoseid, on avaldanud artikleid tunnustatud rahvusvahelistes rände- ja politoloogia teadusajakirjades ning juhib politoloogia õppekava. Koostöös Mondoga on ta välja töötanud virtuaalse rändeteemalise kursuse “Rändekool”, mida on tõlgitud ka mitmetesse teistesse Euroopa keeltesse.

 

Koolitaja Mari Jüssi on üle 20 aasta töötanud säästva liikuvuse, transpordi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnapoliitika eksperdina, ta on Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse strateegia, Tallinna rattastrateegia ja Eesti ühistranspordi arenguprogrammi üks kaasautoritest. Mari on varem töötanud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuses ja nõustanud säästva liikuvuse valdkonnas nii rahvusvahelisel, üle-Eestilisel kui ka Tallinna linna tasandil. Mari töötab praegu riigi Transpordiametis liikuvuseksperdina.

 

Koolitaja Mari Jõgiste (MTÜ Mondo) on maalikunstniku taustaga kunstiajaloo õpetaja, kes on gümnaasiumi ja huvikooli tasemel töötanud üle 10 aasta. Hariduse omandas ta Tartu Ülikoolis ja Istanbuli Marmara Ülikoolis. Huvi maailma ja teiste kultuuride vastu on teda viinud Põhja-Ghanasse Mondo hariduseksperdina ja Kayini osariiki Myanmaris GLEN projekti praktikandina. Mondo maailmahariduse tiimis tegeleb ta õppematerjalide loomise, haridustöötajate koolitamise ning noortele suunatud töötubade disainimisega.

 

Koolitaja Meelis Niine (MTÜ Mondo) tegeleb Mondos rändetemaatikaga ja koordineerib projekti “Jagatud teekonnad”. Meelis on lõpetanud Tartu Ülikooli humanitaarainete õpetaja erialal ning Glasgow Ülikooli sotsioloogia ning antropoloogia erialal. Huvi rändevaldkonna vastu kujuneski Meelisel juba ülikooli ajal ning pärast õpingute lõppu asus ta tööle Rahvusvahelisse Migratsiooniorganisatsiooni (IOM). Lisaks on Meelis töötanud ka siseministeeriumis varjupaiga valdkonna nõunikuna.

 

Õppemeetodid:

Loeng, arutelu, grupitöö, töö tekstiga, video vaatamine, rollimäng

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele haridustöötajana väljastpoolt Tallinna:

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja
Aeg:
NB! Uus toimumisaeg: 08.11.2022 kell 09:30 - 17:00
Maht:
8 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Mari-Liis Jakobson, Mari Jüssi, Mari Jõgiste, Meelis Niine
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta. Hind haridustöötajatele üle Eesti 67,20 €
Grupi suurus:
Kuni 25 osalejat
Koolitusjuht:
Sander Kiviloo (+372) 554 8572, sander@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

9:30-10:00 Saabumine ja registreerimine

10:00-10:15 Häälestumine ja päeva sissejuhatus

10:15-12:00 Ränne ja rände põhjused (Mari-Liis Jakobson- Tallinna Ülikooli poliitikasotsioloogia dotsent ja rändeekspert)
Ettekande käigus antakse ülevaade olulisematest rände põhjustest ning seosest linnade ja rände vahel. Lisaks tehakse tutvust olulisemate õppekavas sisalduvate rändega seotud mõistetega, nagu ränne, väljaränne, vabatahtlik ränne, sundränne, pagulased

12:00-13.00 Lõuna

13.00-14.30 Liikuvus, liikuvuse keskkonnamõju ja säästvate liikuvusmustrite kujundamine (Mari Jüssi, liikuvusekspert)
Antakse ülevaade liikuvuse ja transpordiga seotud keskkonna- ja muudest mõjudest. Säästva liikuvuse põhimõtted, kohaliku omavalitsuse ja kooli roll säästvate liikumisviiside kujundamisel.

14.30-14:45 Paus

14:45-16:30 Rändeteemalised õppematerjalid ja -meetodid (Mari Jõgiste ja Meelis Niine -MTÜ Mondo)
Praktiliste õppetegevuste läbiviimine rändetemaatika käsitlemiseks klassiruumis (Mondo Rändekooli veebikursus, infograafikud ja tunnikavad)

16:30-17:00 Päeva kokkuvõte