Paneme ühiste jõududega õppija mõtte liikuma

Koolituse käigus õpitakse leidma võimalusi lõimida aine, keele ja õpioskuste õpitulemusi nii oma aines, ainevaldkonnas kui ka valdkondade üleselt. Õppija tegutseb üksi ja kaaslastega, kogeb aktiivse õppimise mõju teadmiste kujunemisele ja mõtlemise arengule.

 

Koolitaja Anu Parts töötab SA Noored Kooli mentorina, varem on töötanud bioloogiaõpetajana, õppejuhina, koolitajana. Meeldivad tegevuslikud õppemeetodid ja koolitajana rakendab neid nii teemakoolitustel kui isiksuslikku arengut toetavate gruppide juhtimisel. Õppimine kogemustest ja tegutsemise kaudu on loomulik ja loovust toitev õppimisviis.

Koolitaja Anne Kloren töötab Jüri Gümnaasiumis klassiõpetuse õppedirektorina ja HEV koordineerijana, koolitaja kogemust omab üle paarikümne aasta. Koolitustel tähtsustab koostööd, seda nii õppijate kui ka koolitajate tasandil. Ja ennekõike – ka koolitaja rollis on Anne lõputu õppija ja protsessi nautija.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • Teab aine, keele ja õpioskuste lõimimise põhimõtteid;
  • Oskab suunata õpilasi sõnastama/seadma õppijakeskseid eesmärke;
  • Koostab koolituse käigus õpimapi;
  • Reflekteerib erinevate tegevuste mõju oma õppimisele.

 

Sihtrühm:

Põhikooli aineõpetajad

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja ja Zoom keskkond
Aeg:
30.11.2021, 01.12.2021, 28.01.2022, 17.02.2022 kell 10.00 (4x90 min, lõunaaeg 45 min, pausid 15 min)
Maht:
40 akadeemilist tundi, s.h kontakttunde 32, iseseisev töö 8
KOOLITAJA:
Anu Parts ja Anne Kloren
Hind:
Tasuta (Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad). Registreerumine koolitusele toimub läbi Linna töötaja portaali
Grupi suurus:
20 osalejat
Lisainformatsioon:
COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks on koolitusele lubatud üksnes negatiivse testitulemusega (SARS-CoV-2 PCR või antigeeni test), COVID-19 haiguse läbi põdenud või vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Kiirtestimise võimalus kohapeal puudub.
Koolitusjuht:
Kristi Vimberg, (+372) 527 3422, kristi@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtted

  • Lõimingut toetavad hoiakud, tegevused, õppevormid; 3-faasiline õppimine

Lugemine kui võtmetähtsusega õpioskus

  • Bloom’i mõtlemistasandite taksonoomia, multiintelligentsus,

Ülesannete loomise põhimõtted

  • Tööjuhise sõnastamine, erinevate e-keskkondade võimalused lõimimisel

Teemapõhine kavandamine ja refleksioon

  • Vabadus ja valikud õppimisel