Mere ökosüsteemide, vee ja sanitaaria teemaline õppepäev Aegnal

Aegna saarel toimuval õppepäeval tutvuvad õpetajad Aegna loodusmaja õppeprogrammide ja Mondo Maailmakooli vee-, tarbimise- ja sanitaariateemaliste õppematerjalidega. Koolituse tulemusel suureneb haridustöötajate teadlikkus peamistest mere ökosüsteemidega seotud väljakutsetest globaalsel ja kohalikul tasandil. Koolituse läbinud osalejad oskavad mere ökosüsteemide, joogivee kättesaadavuse ja sanitaaria temaatikat õpilastega käsitleda eakohasel viisil ning toetada noori keskkonnakriisidega kaasnevate väljakutsete mõistmisel.

Sihtrühm

Kõigi kooliastmete õpetajad

Õpiväljundid

Koolituse läbinud õpetaja:

  • Analüüsib mere ökosüsteemide kaitsega kaasnevaid väljakutseid kohalikul ja globaalsel tasandil;
  • tunneb Aegna loodusmaja loodus- ja keskkonnahariduslikke programme ning näeb võimalusi õuesõppe kasutamiseks õpilastega vee teemade käsitlemisel;
  • tutvub puhta vee ja sanitaaria teemasid käsitlevate õppemetooditega ning rakendab neid loovalt oma töös;
  • orienteerub kliimamuutuste põhjus-tagajärg seostes ning võimalikes lahendustes nii isiklikul kui kollektiivsel tasandil;
  • mõistab kliimamuutuste rolli teiste keskkonnakriiside ning globaalse ebavõrduse võimendajana;
  • tunneb igapäevaste tarbimisharjumuste ja -valikute mõju keskkonnale ja kliimale, mõistab oma keskkonnamõju allikaid ning oskab teha teadlikke valikuid.

 

Registreeru koolitusele Tallinna Haridusameti haldusalas oleva asutuse töötajana:

REGISTREERU

 

Registreeru koolitusele Tallinna erakooli õpetajana:

REGISTREERU

Koolituse detailid

Asukoht:
Aegna saar ja Aegna loodusmaja
Aeg:
28. august kell 9:00-18:00
Maht:
12 ak/t
KOOLITAJA:
Mari Jõgiste (MTÜ Mondo) ja Eliko Petser (Aegna loodusmaja)
Hind:
Tallinna haridusasutuste töötajatele tasuta
Grupi suurus:
20
Koolitusjuht:
Inese Freimane (+372) 5565 5486,

inese@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

PÄEVAKAVA:

9:00-9:30 Väljumine Rohuneeme väikesadamast, sõit Aegna saarele

9:30-10:00 Päeva sissejuhatus, tutvumine

10:00-11:00 Matk Aegna loodusmajja, metsa ja mere näidisprogramm (Eliko Petser)

11:00-12:00 Aegna loodusmajas haridusprogrammide tutvustus (Eliko Petser)

12:00-13:00 Lõuna

13:00-15.00 Puhta vee ja sanitaaria teemalised maailmahariduslikud õppemeetodid ja -mängud (Mari Jõgiste)

15.00-15.30 Paus

15.30-17.00 Õppeprogramm mere ääres: Läänemere kooslused ja merekeskkonna probleemid (Eliko Petser)

17.00-18:00 Matk sadamasse

18:00 laev väljub Rohuneeme väikesadamasse