Töötasujuhend

KINNITATUD
Tallinna Õpetajate Maja 26. oktoobri 2016. a direktori käskkirjaga nr 1-3/63

 

Tallinna Õpetajate Maja töötasujuhend

 

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva juhendiga sätestatakse Tallinna Õpetajate Maja töötajate töötasu, töötasumäärad, puhkusetasu ning lisatasude, preemiate ning toetuste määramise tingimused ja kord.
1.2. Tallinna Õpetajate Maja töötajate töö tasustatakse vastavalt töölepingu seadusele, Tallinna linna õigus- ja haldusaktidele ning Tallinna Õpetajate Maja töökorraldusreeglitele.
1.3. Mõisted

1.3.1. Tööandja esindaja on direktor;
1.3.2. Töötaja on isik, kes töötab töölepingu alusel;
1.3.3. Töötasu on tasu, mida tööandja maksab töötajale vastavalt temaga sõlmitud töölepingule;
1.3.4. Töötasumäär on töötaja töö kindlale ajavahemikule (kuu) vastav töötasu suurus, mis lepitakse kokku töölepingus;
1.3.5. Töötajatele makstakse eelarves ettenähtud töötasuvahendite piires preemiaid ja lisatasusid Tallinna linna õigus- ja haldusaktides ettenähtud korras.

 

2. Töötasu

2.1. Töötaja töötasu määratakse kindlaks lähtudes töökohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, töötaja kvalifikatsioonist ja vastutuse määrast.
2.2. Töötaja konkreetne töötasumäär lepitakse kokku tööle võtmisel töölepingu sõlmimisel töölepingus või selle lisas.
2.3. Töötasumäärad kinnitab direktor oma käskkirjaga.
2.4. Töötasu kantakse töötaja pangakontole üks kord kuus asutuse palgapäeval.

 

3. Puhkusetasu

3.1. Puhkusetasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel.
3.2. Puhkusetasu makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu palgapäeval koos vastava arvestuskuu töötasuga. Juhul kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse.

 

4. Lisatasud ja hüvitised

4.1. Direktori või vahetu ülemuse ja töötaja vahelisest kokkuleppest tulenevalt hüvitatakse ületunnitöö vaba aja andmisega ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamisel rahas.
4.2. Öisel ajal ning riigipühal tehtav töö hüvitatakse töötajale täiendava vaba aja andmisega vastavalt tööandja ja töötaja vahelisele kokkuleppele.
4.3. Lisatasu puuduva töötaja asendamise eest makstakse proportsionaalselt täidetavate ülesannete hulgaga vastavalt direktori ja asendava töötaja vahelisele kokkuleppele. Lisatasu suurus sõltub konkreetsetest tööülesannetest ning ajaperioodi pikkusest, kuid lisatasu ei ole rohkem kui 50% asendatava töötaja töötasust kuus.
4.4. Töötajale, kellele äraoleva töötaja asendamise kohustus on pandud ametijuhendiga, asendamise eest lisatasu ei maksta, kui asendamine kestab vähem kui üks kuu kalendriaasta jooksul.

 

5. Toetused

5.1. Töötajale makstakse ühekordset matusetoetust lähedase (vanemad, abikaasa, elukaaslane, laps, ülalpeetav) surma korral. Matusetoetuse suurus on kuni 70% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutasu alammäärast (edaspidi kuutasu alammäär).
5.2. Töötajale makstakse ühekordset toetust lapse sünni korral. Lapse sünnitoetus ühe lapse kohta on kuni 55% kuutasu alammäärast.
5.3. Töötajatele makstakse ühekordset toetust õnnetuse, varguse puhul või muudel erakorralistel juhtudel, kui töötaja vajab materiaalset abi (töötaja avalduse alusel või vahetu ülemuse ettepanekul) kuni Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäära kahekordse määra ulatuses, arvestades iga konkreetset juhtumit eraldi.

 

6. Preemiad

6.1. Töötajatele makstakse rahalist preemiat silmapaistvalt heade töötulemuste ning püstitatud eesmärkide saavutamisel tehtud töö või märkimisväärse tulemuse eest.
6.2. Preemia ja lisatasude suurus lepitakse kokku töötaja ja tööandja vahel.

 

7. Rakendussätted

7.1. Käesolevat juhendit rakendatakse alates 26.10.2016.
7.2. Käesoleva juhendi jõustumisel tunnistatakse kehtetuks Tallinna Õpetajate Maja varasem Palgajuhend.