Tallinna Haridusamet kuulutab välja

AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE

Raekoja plats 14 (Tallinna Õpetajate Maja) sissepääsuga Raekoja plats 14 I korrusel asuvate äriruumide nr 31 ja 32, üldpinnaga 16,7 m² üürilepingu alusel kasutusse andmiseks.
Pakkumine korraldatakse, lähtudes Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kehtestatud Linnavara kasutusse andmise korrast.

 

Äriruumide üürile andmise tingimused

 • Äriruumid antakse üürile alates 01.11.2020 kuni 31.10.2023.
 • Äriruumide üüri alghind on 60 €/m² kalendrikuus, millele lisanduvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised.
 • Äriruumide kasutusotstarve on jaekaubandus, olmeteenindus ja toitlustuse jaekaubandus (söögi-joogi kaasa ostmine).
 • Üürileandja ei parenda üürile antavaid äriruume, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest.
 • Üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu eritingimuste igakordse rikkumise korral vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“
  lisa 2 punktile 17.
 • Äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

 

Äriruumide kasutamise eritingimused

 • Äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.
 • Üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele.
 • Äriruumide kasutamine ei tohi minna vastuollu Tallinna Õpetajate Maja tegevusega ega tohi häirida hoones asuva Tallinna Õpetajate Maja tööd.
 • Ruumiga ei kaasne toitlustusluba (tarbimine kohapeal) ega väli-terrassi õigust.

 

Pakkumiste esitamise tähtaeg ja koht

20. oktoobriks 2020. a kell 10:00, Tallinna Haridusameti kantselei, Estonia pst 5a III korrus.

 

Pakkumine koostamise nõuded

 • Andmed pakkuja kohta:

Füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress (kui need on erinevad);

Juriidilise isiku puhul ärinimi, registrikood, asukoha- ja juriidiline aadress.

 • Pakkuja senise tegevuse lühike tutvustus, äriruumide kasutamise otstarve ja kontaktisiku andmed.
 • Pakkuja kinnitus, et eelpool esitatud tingimused on arusaadavad ja nõusolekut vara kasutamiseks kooskõlas käesoleva pakkumisega kehtestatud tingimustel.
 • Sõnade ja numbritega kirjutatud arvuline üürihinna pakkumissumma (ilma ja koos käibemaksuga).
 • Pakkumise esitamise kuupäev, pakkumise esitaja nimi koos allkirjaga, kontaktandmed, ametikoht ning vajadusel esindamise alus (kui volikirja alusel).
 • Pakkumise kõik lehed peavad olema kinnitatud, nummerdatud ja allkirjastatud.
 • Pakkumisele lisatakse osavõtutasu ja tagatisraha tasumist tõendavad dokumendid.

 

Osavõtutasu ja tagatisraha

Osavõtutasu on 35 € ja tagatisraha on 2000 €, mis tuleb tasuda:

Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus
A/a EE311010220061053015
Viitenumber 5007050050050223
Kviitungi koopia lisada pakkumisse

 

Osavõtutasu ei kuulu pakkujatele tagastamisele. Pakkumise võitja tasutud tagatisraha tasaarvestatakse kasutuslepingu sõlmimise korral lepingu alusel tasumisele kuuluvate summadega. Kui pakkumises osaleja ei osutu pakkumise võitjaks või pakkumine nurjub korraldaja süül, tagastatakse pakkujale tasutud rahasumma hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pakkumise toimumisest.

 

Üürilepingu sõlmimine

Pakkumise võitja on kohustatud pärast tulemuste kinnitamist ühe kuu jooksul sõlmima äriruumi üürilepingu, vastasel korral pakkumise tulemus tühistatakse ja korraldatakse uus pakkumine ning võitja poolt makstud tagatisraha ei tagastata.

 

Pakkumiste avamine ja hindamine

Pakkumised avatakse 20. oktoobril 2020 kell 10:10 Tallinna Haridusametis Estonia pst 5a. Pakkumusi, mis ei saabunud tähtaegselt (20. oktoobriks 2020 kell 10:00) või ei vasta nõuetele või käesoleva pakkumise tingimustele, ei arvestata. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumise kohta tehakse enampakkumise protokolli märge nõuetele mittevastavuse põhjuste kohta.

Pakkumisi hinnatakse nende võrdlemise teel ja hindamise aluseks on kõrgeim pakutud üür ühe ruutmeetri kohta kalendrikuus.

 

Lisainfo

Informatsioon ja kokkulepped varaga tutvumise kohta:

Allan Kaljakin (allan@opetajatemaja.ee | 528 2291)

 

Pakkumise üldinfo:

Toomas Palm (toomas.palm@tallinnlv.ee | 640 4659)

 

Pildikogu