Arengukava

KINNITATUD

Tallinna Haridusameti juhataja 17. detsembri 2014 käskkirjaga nr 1.-2/737

 

Tallinna Õpetajate Maja arengukava 2015 – 2019

 

1. Missioon ja visioon

Õpetajate Maja missioon:

Pakkuda haridustöötajatele, täiskasvanutele ning noortele kaasaegset õpikeskkonda oma võimete arendamiseks, teadmiste täiendamiseks ja vaba aja sisustamiseks.

Õpetajate Maja visioon aastani 2019:

Olla usaldusväärne partner haridustöötajatele, täiskasvanutele ja noortele enesearendamisega tegelemisel ning era- ja avaliku sektori organisatsioonidele koolituste ja muude ürituste korraldamisel, pakkudes selleks parimat võimalikku keskkonda.

 

2. Sihtgrupid

Järgnevalt toome ära sihtgrupid ning nende sihtgruppide vajadused, millele Õpetajate Maja teenused on suunatud:

 • Haridustöötajad
 • Aktiivsed kodanikud
 • Era- ja avaliku sektori organisatsioonid
 • Koolitus- ja üritusturundusfirmad
 • Tallinna Haridusamet
 • Tallinna Linnakantselei

 

3. Väärtused

Oma visiooni täitmiseks vajame ühist väärtussüsteemi, mida järgivad kõik organisatsiooni liikmed:

 • Usaldus – TÕM on kvaliteetse teenuse pakkuja;
 • Eneseareng – vaid isikliku eeskujuga järjepidevalt juurde õppides on võimalik inspireerida teisi enesearenguga tegelema;
 • Loovus – uuendusmeelsete ideede, lähenemiste ja lahenduste tekke alus;
 • Koostöö – ühistegemistes peitub jõud, mis väestab nii personali kui ka kliendi- ja partnerlussuhteid.

 

4. Põhitegevused

Viimase 60 tegutsemisaasta jooksul on TÕMil välja kujunenud järgmised teenuseid (vt põhitegevused).

 

5. Struktuur

Õpetajate Maja organisatsioon on üles ehitatud nii, et iga põhitegevusliini ja tugitegevuse eest on oma vastutaja.

 

 

6. Tegevuseesmärgid

6.1. Ülelinnaliste aineühenduste eesmärgid

Ülelinnaliste aineühenduste tegevuse kaudu:

 • Koordineerida Tallinna haridustöötajate erialast enesetäiendamist ning haridusalase informatsiooni vastuvõtmist ja edastamist.
 • Toetada õpetajate arengut toetavat võrgustikupõhist tegevust, mis kaasaks kõiki Tallinna koolide ja lasteaedade õpetajaid eesmärgiga täiustada õpetajate professionaalseid oskusi.
 • Parandada infoliikumist õpetajate seas, et tagada aineühtenduste tegevust puudutavate teadete parem levik ja kättesaadavus ning seeläbi suurendada õpetajate osavõtu aktiivsust.
 • Leida uusi võimalusi auditooriumiväliste ainealaste praktikumide läbiviimiseks.·
 • Viia läbi ainetevahelist integratsiooni soodustavaid ühisprojekte ja seeläbi kaasata senisest enam venekeelsete koolide õpetajaid korraldada noorõpetajate nõustamisi metoodiliste töötubade ja lahtiste tundide kaudu.
 • Tõhustada koostööd kutseõppeasutustega (praktilisi oskusi/tegevusi nõudvate ainesektsioonide täiendkoolitusealaste võimaluste avardamiseks).

 

6.2. Ülelinnaliste ainevõistluste eesmärgid

Ülelinnaliste aineseühenduste algatuse – ainevõistluste kaudu:

 • Motiveerida ärksate õpilaste tahet pidevaks ainealaseks enesetäiendamiseks.
 • Anda õpilastele võimalus võistlusmomendi kaudu oma võimekuse ja osksuste hindamiseks ning uute eesmärkide seadmiseks.
 • Arendada neis meeskonnatunnetust (võiskondlike aladel) ja eduelamuse kaudu saavutusvajadust.
 • Tõhustada õpilaste ja õpetajate omavahelist koostööd võistlustevahelisel perioodil.
 • Koostööpartnerite kaasamine võistluste korraldamisse (eksperdid, hindajad, eripreemiate väljapanek parimatele jne).

 

6.3. Teenuste arendusega seotud eesmärgid

Tallinna Õpetajate Maja 2008. aastal loodud teenuste üksuse eesmärgiks on suurendada teenuste müügist laekuvat omatulu.

6.3.1 Huvikursuste ja meeskonnakoolituste eesmärgid

 • Pakkuda erinevaid kõrgetasemelisi ja mitmekesiseid enesetäiendamise, vaba aja sisustamise ning sotsiaalsete kontaktide loomise võimalusi;.
 • Mitmekesistada koolitusturgu ja väärtustada elukestvat õpet.
 • Välja mõelda ja ellu viia uusi koolitusideid.

 

6.3.2 Konverentsi- ja üritusteenuste ning ruumide rentimisega seotud eesmärgid

 •  Tõhustada õppe- ja esindusruumide väljarentimist eraisikutele, firmadele ja riigiasutustele.

 

6.4. Turunduse eesmärgid

 • Kujundada järjepidevalt ja hoida Tallinna Õpetajate Maja positiivset maint, suurendada tuntust ja seeläbi tõhustada müügitegevust.
 • Hoida püsikliente ja suurendada kliendibaasi läbi uute klientide leidmise.
 • Pakkuda uusi teenuseid ja toodeteid lähtudes klientide vajadustest.
 • Analüüsida konkurentide tegevust ja kohandada Õpetajate Maja teenuste pakkumist.
 • Analüüsida klientide seas läbiviidud rahulolu uuringuid.
 • Arendada kodulehekülge ja täiendada võõrkeelsete tõlgetega.

 

 

6.5. Kinnistu haldamise ning majandustegevusega seotud eesmärgid

 • Säilitada ja võimaluste piires parendada Tallinna Õpetajate Maja hallata olevat kinnisvara ning luua võimalikult head tingimused teenuste osutamiseks klientidele ja oma töötajatele töötamiseks.
 • Pikendada lõppevaid rendilepinguid
 • Soetada ümmargused cateringi lauad vähendamaks ürituste korraldamise ajal cateringfirmade poolt majja toodavate-viidavate laudade transportimisel maja ruumide ja seinte kahjustamist.

 

6.6. Personaliarendusega seotud eesmärgid

 • Tagada maja ette seatud ülesannete täitmiseks professionaalse personali olemasolu.
 • Arendada maja töötajaid nii maja poolt korraldatavatel kursustel kui majavälistel koolitustel.
 • Kanda hoolt maja töötajate hea tervisliku seisundi eest (sh Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikus osalemise abil).

 

7. Finantseesmärgid

[…]


8. Arengukava kinnitamine, muutmine ja operatiivne planeerimine

Arengukava kiidetakse esmalt heaks Õpetajate Maja töötajate koosolekul ning esitatakse seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile. Peale Haridusameti poolt kinnitamist on see tegevusjuhiseks ning operatiivplaanide aluseks kõigile töötajatele.

Arengukava vaadatakse Õpetajate Maja direktori initsiatiivil asutuse siseselt läbi üks kord aastas seminari vormis, kus hinnatakse arengukavas püsimist jooksval perioodil ning genereeritakse võimalikke uusi ideid asutuse arenguks.

Strateegiaseminari käigus valmistavad tegevusliinide juhid ette järgmise aasta täpsustatud tegevusplaani, mille kinnitab Tallinna Õpetajate Maja direktor.

 

Tutvu Tallinna Õpetajate Maja arengukava 2015 – 2019 eesmärkide täitmise aruandega siin.