Muusika, tants, kunst – teraapilised tööriistad

Koolitus pakub võimalust lähemalt tutvuda levinumate loovteraapia liikide – kunsti-, muusika- ning tantsu- ja liikumisteraapiaga ning nende rakendusvõimalustega töös lastega.

Teoreetiline raamistik aitab mõista loovate tegevuste omavahelist seost,  tervendavat mõju ja avaldumist igapäevaelus, samuti oskust paremini aru saada laste loovast eneseväljendusest ning täiskasvanuna enda tegevust paremini eesmärgistada/planeerida.

Koolituse teine kohtumine aitab mõista liikumise ja tantsu heaolu toetavat potentsiaali ja tutvustab tantsu ja liikumist kui muutujatega struktuuri loojat, vastandite teadvustamise ja tasakaalustamise kehalist võimalust.

Koolituse kolmandal kohtumisel omandab osaleja  baasteadmisest muusika kasutamise võimalustest ja ohtudest ning hulgaliselt erinevaid ülesannete näiteid. 

 

Anu Käsk on lõpetanud Tallinna Ülikooli kunstiterapeudina 2018 aastal, edasi viis tee teda Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonda. Anule pakub suurt rõõmu kunstiga tegelemine, eriti maalimine ja keraamika. Alates 2019 aastast on Anu Tartu Herbert Masingu kooli rehabilitatsioonimeeskonna loovterapeut.

 

Mari Mägi on tantsija, koreograaf, tantsu- ja liikumisõpetaja, kes omab loovterapeudi magistrikraadi Tallinna Ülikoolist ning õpetab sealsamas tantsu-ja liikumisteraapiat. Vabakutselise liikuja ja õpetajana kasutab oma lähenemises  Body-Mind Centering © anatoomiale toetuvat kehateadlikkust ning liikumisrõõmu,  lisaks töötab tantsu- ja liikumisterapeudina rehabilitatsioonis.

 

Siiri Viil - muusikaterapeut, pereterapeut (väljaõppes), kogemusnõustaja, Gümnaasiumi õpetaja. Siiri on lõpetanud kogemusnõustaja väljaõppe, Eesti Teatri- ja muusikaakadeemias muusikaterapeudi väljaõppe, läbinud pereterapeudi väljaõppe esimese astme ning on jätkamas õpinguid pereterapeudi väljaõppes. Siiri töötab igapäevaselt terapeudina nii laste kui täiskasvanutega ning omab isiklikku kogemust eriliste lastega.

 

Õpiväljundid

Koolituse tulemusel osaleja:

 • Oskab eristada erineva tasandi loovaid tegevusi
 • Oskab väärtustada loovat tegevust kõigil tasanditel, mõistma nende omavahelist seost
 • Märkab erinevat laadi tegevuste tulemusel avalduvat tervendavat mõju
 • Oskab objektiivsemalt hinnata laste spontaanse loova väljenduse tähendust
 • Oskab loovaid tegevusi teadlikumalt igapäevaellu siduma
 • Teadvustab tantsu kui struktuuri loovat ning hoidvat meediumi
 • Oskab luua lihtsat liikumisjada/ koreograafiat
 • Teadvustab tantsu kui eneseväljendusvahendit
 • Teab erinevaid liikumiskvaliteete ning nende seost emotsioonidega
 • Oskab tähele panna ruumi kasutamise erinevaid võimalusi (liikumistrajektoorid, -kvaliteedid, tasandid)
 • Teavab peamisi komponente, mis mõjutavad muusika mõju
 • Oskab paremini seostada muusika- ja pillivalikut emotsionaalse seisundiga
 • Oskab paremini leida loomingulisi muusikalisi ülesandeid lastega töös
 • Oskab teadlikumalt ennast ja lapsi läbi muusika toetada

 

Õppemeetodid:

loeng, arutelu, juhtumite analüüs, praktiline tegevus

 

Sihtgrupp:

tugispetsialistid, klassiõpetajad, loovainete õpetajad ja teised lastega töötavad spetsialistid

KOOLITUSE DETAILID

Aeg:
Sellel hooajal koolitust ei toimu
Maht:
12 akadeemilist tundi
KOOLITAJA:
Anu Käsk, Mari Mägi, Siiri Viil
Hind:
Koolituse täishind on 144 eurot. Soodushind -30% haridustöötajatele üle Eesti 100,80 eurot
Grupi suurus:
kuni 20 osalejat
Koolitusjuht:
Inese Freimane,  (+372) 5565 5486, inese@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

I kohtumine

 • Teoreetiline sissejuhatus
 • Ekspressiivsete Teraapiate Kontiinum
 • Loovate tegevuste (muusika, kunst, liikumine) käsitlus toetudes lapse arengule ja info töötluse tasandile (sensoorne, kinesteetiline, pertseptuaalne, afektiivne, sümboliline, kognitiivne).
 • Näited vastava tasandi ülesannetest, eelistatavad materjalid kunstiteraapias, rakendamise eesmärgid, tervendav mõju ning seos teiste tasanditega.
 • Loovteraapilised harjutused kinesteetilisel ja sensoorsel tasandil.
 • Erinevad sensoorset kogemust pakkuvad materjalid ja tööviisid nt
  • Mannajoonistus
  • Mandala keraamilistest kivikestest
  • Kliistrivärvi segamine ja kasutamine
  • Tegevused värvilise soolaga
  • Pliiatsiga üle piiri

 

II kohtumine

 • Loovteraapilised (tantsu- ja liikumisteraapia) harjutused pertseptuaalsel ja afektiivsel tasandil.
  • Tants kui vorm
  • Tants kui emotsiooni väljendus
  • Erinevate liikumiskvaliteetide kogemine ja tähele panemine endas ja teistes
  • Ruumi märkamine ning sellega suhestumise erinevad viisid
  • Lihtsad liikumisjada/koreograafia loomise nipid

 

III kohtumine

 • rütmi, tempo, meloodia mõju muusika kogemisele
 • muusika ja pillide valiku seosed lapse ja/või õpetaja emotsioonidega
 • erinevaid muusikateraapilised ülesanded ja tehnikad õpilaste arendamiseks ja jõustamiseks
 • skulptuuri tehnika mõistmaks last ümbritsevat keskkonda

Ülesannete ja tehnikate osas saavad osalejad proovida kohapeal erinevaid rolle ja seeläbi kogemuse, kuidas ja milliseid harjutusi erinevate lastega rakendada. Osalejad kogevad ise muusika mõju iseenda toetamiseks ja jõustamiseks ning emotsioonidega toimetulekuks.