Koolitus- ja arendusprotsessi juhtimine organisatsioonis

Koolitus- ja arendusprotsessi juhtimise koolitus on suunatud kõigile, kes oma rollis puutuvad kokku koolitus- ja arendustegevusega organisatsioonis. Koolitus toetub äsja valminud koolitusjuhi käsiraamatu materjalidele ning käsitleb koolitusprotsessi kui tervikut ning annab häid nõuandeid, millega protsessi juhtimisel arvestada. Koolituse eesmärgiks on toetada käsiraamatust saadud teadmiste integreerimist ja rakendamist osalejate organisatsioonide praktikasse.

 

Koolitus koosneb lühematest veebikohtumistest ja pikematest kontaktõppe moodulitest, enne koolituse algust tuleb iseseisvalt läbida käsiraamatu materjali baasil loodud e-kursust.

Koolitajad on käsiraamatu autorid:
Helina Kibar on hariduselt andragoog, ta on pikalt töötanud meeskonnajuhina administratiivvaldkondades, luues tugeva kompetentsikeskuse erinevates organisatsioonides. Helina on olnud 9 aastat lektor Tallinna ülikoolis magistritasemel ning juhendanud mitmeid magistritöid, EPALE täiskasvanuhariduse saadik. Helinal on täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutse.

Georgi Skorobogatov on hariduselt andragoog ning koolitab täiskasvanuid alates 2006. aastast. Georgile on antud kõrgeim, täiskasvanute koolitaja 8.taseme kutse. Georgil on mitmekülgne kogemus ka organisatsioonide koolitus- ja arendustegevuse toetamises. MTÜ Eesti Täiskasvanukoolitajate Kogukonna asutaja- ja juhatuse liikmena ning Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti keskuse juhina seisab Georgi Eesti koolitajate võrgustiku loomise ja kogemuste vahetamise eest Eestis ja kogu Euroopas.

Külli Meier on hariduselt majandusspetsialist ja andragoog. Külli on personalivaldkonna praktik, andragoog, kes usub inimeste ja organisatsioonide arengusse. Küllil on pikaajaline töökogemus personalijuhtimise ja -arenduse valdkonnas. Lisaks panustab ta ühiskonnatasandil tööalase kompetentsuse arendamisse, olles täiskasvanute koolitaja kutse kutsekomisjoni ja personalijuhi kutse hindamiskomisjoni liige. Tal on ka endal personalijuhi 7. taseme ja täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutse.

Inese Freimane on hariduselt psühholoog ja töötab Tallinna Õpetajate Majas koolitusjuhina. Karjääritee on toonud teda koolituse ja arenduse valdkonda, kus ta on tegutsenud ligi 15 aastat. Ta on töötanud suurtes organisatsioonides ning erinevatel ametikohtadel nii avalikus kui ka erasektoris, alates sisekoolitajast kuni personali arendusjuhini. Koolitusjuhina on talle eriti südamelähedasteks teemadeks saanud sisekoolitajate arendamine ja asünkroonse veebiõppe rakendamine organisatsioonis.

Sander Kiviloo on Tallinna Õpetajate Maja koolitusjuht, kes üle 10 aasta on tegelenud inimestega ja nende arengu toetamisega. Ta on lõpetanud Tallinna ülikooli andragoogika eriala. Lisaks on ta täiendanud enda õpidisaini- ning haridustehnoloogiaalaseid oskuseid Taanis, Inglismaal ja USA-s. Sander on töötanud pikalt haridusasutuse õppesuuna juhatajana ning erasektoris koolitus- ja arendusjuhina. Ta tegeleb ka ise aktiivselt koolitamisega. Tema peamised koolitusvaldkonnad on õpetamine ning õpidisain.

 

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

• Hindab võimalikke kvaliteedi kitsaskohti avaliku täienduskoolituse valimisel.
• Teab kooolitusprotsessi erinevaid etappe ja  mõistab erinevate tasandite rolle protsessis
• Omab ülevaadet  ja oskab koostada koolitusprotsessi juhtimisega seotud dokumente (koolitusvajaduse analüüs, koolitusplaan- ja eelarve, koolituse juhtimise hea tava)
• Omab ülevaadet  karjääri- ja talendijuhtimise võimalustest organisatsioonis
• Tunneb töötajate, sh juhtide arengu toetamise võimalusi ning oskab neid eesmärgipäraselt rakendada
• Teab kuidas planeerida koolitust alates sihtgrupi kaardistamisest, koolitusturu uuringust kuni korralduseni välja
• On teadlik erinevate koolitusformaatide võimalustest ja piirangutest
• Mõistab koolituse tulemuslikkuse hindamise vajalikkust ning võimalusi

KOOLITUSE DETAILID

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja ja veebis
Aeg:
Sellel hooajal koolitust ei toimu
Maht:
24 akadeemilist tundi (sh iseseisev e-kursuse läbimine 2 ak/t)
KOOLITAJA:
Georgi Skorobogatov, Helina Kibar, Külli Meier, Inese Freimane, Sander Kiviloo
Hind:
Koolituse täishind on 288 eurot. Soodushind -30% haridustöötajatele üle Eesti 201,60 eurot
Grupi suurus:
kuni 20 osalejat
Koolitusjuht:
Inese Freimane,  (+372) 5565 5486, inese@opetajatemaja.ee

KOOLITUSE TEEMAD

I sissejuhatav kohtumine veebis (Georgi Skorobogatov): koolituse tutvustus ja õppekava, e-kursuse läbimise reflekteerimine, isiklike õpieesmärkide seadmine ja tutvumine

II kohtumine (Helina Kibar):
• Organisatsioon kui õpikeskkond: õppimist toetava organisatsioonikultuuri loomine. Koolituse hea tava koostamine
• Koolitusprotsess kui tervik ning selle etapid. Koolitus- ja arendusvajaduse analüüsi koostamine.   Koolitusarvestus ja dokumendid: koolitusplaani ja eelarve koostamine.
• Erinevate tasandite rollid koolitus- ja arendustegevuses. Koolitus- ja arendusjuhi rollid ja ülesanded. Mina kui koolitus- ja arendusjuht eneseanalüüs.
• Karjääri- ja talendijuhtimine organisatsioonis. Juhtumianalüüs

III kohtumine veebis (Georgi Skorobogatov): avaliku täienduskoolituse kvaliteedi hindamine ja võimalikud kitsaskohad

IV kohtumine (Külli Meier):
• Õpiteekond organisatsioonis - ootused ja vajadused
• Arengu toetamise valikud töösuhte ajal, uue töötaja sisse-elamisest eksperdini. Kaasuse lahendamine ja arutelu
• Juhtide arendamine - dilemma arutelu
V kohtumine (Inese Freimane ja Sander Kiviloo):
• Koolituse planeerimine, sihtgrupi kaardistamine, koolitusturu uuring ja pakkumuskutse
• Koostöö tellijaga ja pakkumuskutse koostamine
• Pakkumuste hindamine ja valik
• Korraldus – ajakava, asukoht, osalejate teavitus ja materjalid
• Veebi-, paind- ja põimõppe – poolt ja vastu
• Koolituse tulemuslikkuse hindamine. Tulemuslikkuse hindamismeetodid – meetodi valik (eelised ja piirangud)
VI kohtumine veebis (Georgi Skorobogatov): koolituse tulemuste hindamine, isiklike õpieesmärkide hindamine ja õpiprotsessi refleksioon