Muutunud õpikäsitus igas Tallinna koolis

Nii nagu muutunud ühiskond vajab muutustega kohanevaid inimesi, on kooli tänapäevane ülesanne aidata noortel valmistuda toimetulekuks nii kaasaja kui ka tulevikuühiskonnas. Sellest lähtuvalt on korraldatud ka õpetajakoolitus Õpetajate Majas – eesmärgiga aidata õpetajatel omandada ning juurde õppida oskusi, mida ta vajab professionaalina oma igapäevatöös ning mida peab edasi andma 21. sajandi klassiruumis.

Lähtuvalt “Elukestva õppe strateegias 2020” kirjeldatust mõistame muutunud õpikäsituse all õpetamist, mis on õppijakeskne, arendab võtmepädevusi, aitab siduda uue teadmise olemasolevaga, lõimib erinevaid aine- ja eluvaldkondi, õpetab õppima ja probleeme lahendama ning tegutsema meeskonnas. Kaasaegne õpetaja (k.a. õppejõud ja koolitaja) ei ole 21. sajandil enam infoallikas, vaid aitab luua seoseid ja kujundab väärtushoiakuid, arendab õppijas kriitilist ja loovat mõtlemist, analüüsioskust, ettevõtlikkust ja meeskonnatöö oskust.

21. sajandi õpetaja on oma õpilastele eeskujuks ennastjuhtivaks õppijaks kujunemisel ning on võtnud vastutuse oma isikliku ja professionaalse arengu ning õpivalikute eest. Vaid üksteiselt õppides ja koostööd tehes on võimalik täita kaasaja haridusstrateegilist eesmärki – muutunud õpikäsituse rakendumist Tallinna haridusasutustes.

Õpetajakoolitus Õpetajate Majas on kahesuunaline pakkudes õpetajale nii isikliku arengu- kui ka praktilisi metoodikaalaseid koolitusi. Koolitused on enamasti suunatud laiemale publikule, kus samal koolitusel kohtuvad mitmete erinevate ainete õpetajad. Nii toimub ainete omavaheline lõimumine juba koolitussaalis, kus erinevad õpetajad satuvad grupitöödesse ja ülesannetesse, kus tuleb mõelda oma aine üleselt või hoopis kohandada kuuldut-kogetut iseseisvalt oma ainega sobivaks. Nii tekib ruum, kus saab sündida sünergia, loovad ideed ja ühisprojektid. Siiski leiab koolitusprogrammist ka kitsamalt ja spetsiifilisemalt suunatud koolitusi.

 

Alates sügisest 2018 on Õpetajate Maja õpetajakoolituses sisse viidud järgmised uuendused:

  • Igale õpetajale huvi pakkuvale koolitusele saab registreeruda iseseisvalt vajutades vastava koolituse lehekülje all olevale registreerimisnupule.
  • Kuna enamik koolitusi on mitmeosalised, siis piisab ühekordsest registreerumisest ja Te olete oodatud igale sarja koolitusele. Palun veenduge, et saate kõigil kordadel kohal olla.
  • Jätkukoolitustega jooksvalt kahjuks liituda ei saa, sest need on temaatiliselt terviklikud ja eeldavad vahepealseid praktilisi tegevusi ning ühtse grupidünaamika hoidmist.
  • Igale koolitusele on oodatud mistahes õppeaine õpetaja ning samuti iga Tallinna lasteaia, kooli või huvialakooli huvijuht, õppejuht, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog, arendusjuht ja direktor või mitu inimest samast asutusest.
  • Koolituste kellaajad on valitud nii, et õpetajad saaksid anda esimese päeva poole tunnid koolides ära või keskenduda oma tööalastele kohustustele ja tulla siis koolitustele. Mõned koolituspäevad on aga täispikad ja algavad hommikul – nende puhul palun leidke võimalus enda asenduseks koolitöös ja võtke päev investeerimiseks iseendasse. Teie tähelepanelik kohalolu kogu koolituspäeval või ka kogu koolitustsüklil on väga oluline selleks, et Teile pakutav ka Teiega koos hiljem koolidesse ja õpilasteni jõuaks.
  • Koolitusinfoga kursis olemiseks on soovitav jooksvalt külastada meie kodulehte, sest see on esmane ja peamine allikas kõige õpetajaid puudutava kohta, mida Tallinna Õpetajate Maja pakub. Lisaks edastame infot ka hariduslistide kaudu.
  • Koolituskava on kokku pandud nii EV haridusalastes juhtivdokumentides välja toodud eesmärkidest ja vajadustest kui ka Tallinna Õpetajate Maja uuest visioonist ning arengukavas sätestatud missioonist lähtuvalt. Koolitajad on valitud oma ala sügavuti tundmise, inspireeriva esinemisoskuse ning sütitava isiksuse tõttu.

 

 

Tallinna Õpetajate Maja on tuntud hariduskeskusena juba alates aastast 1957.

 

Tallinna Haridusameti hallatava asutusena viime ellu kahte olulist tegevust:

 

  • õpetajate professionaalset arengut ja koostöist tegutsemist toetavate koolituste pakkumine

Õpetajate täiendkoolitus on valinud endale visiooniks olla uuendusmeelne koolituspaik õpetajatele, kust saavad alguse uued ideed, levivad uued õpetamispraktikad ning ärkavad ellu viljakad koostööalgatused.

Õpetajate täiendkoolituse missioon on toetada Tallinna õpetajate professionaalset arengut süsteemse koolitus- ja ühistegevuse kaudu viisil, mis aitaks ellu viia kaasavat, õppija individuaalsust arvestavat ning tema loovust ja ettevõtlikkust toetavat õpikäsitust erinevatel haridustasemetel.

  • ülelinnaliste õpilasvõistluste korraldamine

Tallinna üldhariduslike koolide õpilastele mõeldud võistlusi korraldame alates 2004. aastast. Võistlused motiveerivad õpilasi  oma teadmisi proovile panema ning läbi võistlusmomendi kogema nii saavutusi kui arendama meeskonnatunnetust.

Aastas toimub keskmiselt 12 võistlust.

Palun tutvu õpilasvõistlustega lähemalt SIIN.  

 

Õpetajate täiendkoolitusega tegeleb Õpetajate Majas koolitusjuht Hedvig Evert:
hedvig@opetajatemaja.ee / tel. 615 5164, mob. 53 745 802

 

 

“Selleks, et koolist tuleksid kümne aasta pärast asjakohaste teadmistega ja õnnelikud noored, peavad õpetajad seda kõigepealt ise olema!”

tsitaat Haridusjuhtide 10. aastakonverentsilt 2017 Pärnus

 

Tule Õpetajate Majja ja muudame hariduse üheskoos paremaks!