Õpetajale

Muutunud õpikäsitus igasse kooli!

Nii nagu muutunud ühiskond vajab muutustega kohanevaid inimesi, on  kooli tänapäevane ülesanne aitata noortel valmistuda toimetulekuks nii kaasaja kui ka tulevikuühiskonnas. Sellest lähtuvalt on korraldatud ka õpetajakoolitus Õpetajate Majas – eesmärgiga aidata õpetajatel omandada ning juurde õppida oskusi, mida ta vajab professionaalina oma töös ning mida peab edasi andma 21. sajandi klassiruumis.

Lähtuvalt “Elukestva õppe strateegias 2020” kirjeldatust mõistame muutunud õpikäsituse all õpetamist, mis on õppijakeskne, arendab võtmepädevusi, aitab siduda uue teadmise olemasolevaga, lõimib erinevaid aine- ja eluvaldkondi, õpetab õppima ja probleeme lahendama ning tegutsema meeskonnas. Kaasaegne õpetaja (k.a. õppejõud ja koolitaja) ei ole 21. sajandil enam infoallikas, vaid aitab luua seoseid ja kujundab väärtushoiakuid, arendab õppijas kriitilist ja loovat mõtlemist, analüüsioskust, ettevõtlikkust ja meeskonnatöö oskust.

21. sajandi õpetaja on oma õpilastele eeskujuks ennastjuhtivaks õppijaks kujunemisel ning on võtnud vastutuse oma isikliku ja professionaalse arengu ning õpivalikute eest. Vaid üksteiselt õppides ja koostööd tehes on võimalik täita kaasaja haridusstrateegilist eesmärki – muutunud õpikäsituse rakendumist Tallinna haridusasutustes.

Õpetajakoolitus Õpetajate Majas on kahesuunaline pakkudes õpetajale nii isikliku arengu kui metoodikaalaseid koolitusi. Koolitused on enamasti suunatud laiemale publikule ja samal koolitusel kohtuvad mitmete erinevate ainete õpetajad. Nii toimub ainete omavaheline lõimumine juba koolitussaalis, kus erinevad õpetajad satuvad grupitöödesse ja ülesannetesse, kus tuleb mõelda oma aine üleselt või hoopis kohandada kuuldut-kogetut iseseisvalt oma ainega sobivaks. Siiski leiab koolitusprogrammist ka kitsamalt ja spetsiifilisemalt suunatud koolitusi.

 

Peatselt avame siin lehel septembrikuus toimuvate koolituste registreerumise. 

 

Kui Sa oled koolitaja ning Sul tekkis soov pakkuda oma koolitust meie õpetajakoolituse programmis, siis palun kontakteeru minuga julgesti ja leiame võimaluse põnevaks koostööks.

 

Õpetajate täienduskoolitusega tegeleb koolitusjuht Hedvig Evert:
hedvig@opetajatemaja.ee / tel. 615 5164

 

 

 

 

Tule Õpetajate Majja ja muudame hariduse üheskoos paremaks!