Loovmõtlemise ja kriitilise mõtlemise arendamine aineõppes

Koolitusel käsitleme loovmõtlemise ja kriitilise mõtlemise olemust ning arenemiseks sobiva keskkonna tagamist õpetaja poolt. Tutvume erinevate mõtlemiseprotsesside seostega, keelemudelite võimalustega ja tähtsusega aineõppes ja õpime seostama mõtlemisraamistikke erinevate teemade käsitlemisel oma ainetunnis.

 

 

Anu Parts on loodusainete õpetaja, pikaaegne õppejuht, õpetajakoolitaja ja nõustaja. Õpetamine, mis arvestab lõimitud aine- ja keeleõppe tavasid, on muutnud minu vaatenurka õppimisele ja lisanud tähelepanu keeleliste oskuste ja õpioskuste arendamisele.

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Magistri saal (III korrus).
Aeg:
Koolitus on kaheosaline ja toimub kuupäevadel 31.01. ja 7.02.2019 kell 12.00-17.00.
Maht:
2 x 5h.
Registreerumistasu:
Tasuta, vaid registreerunutele.
Grupi suurus:
kuni 16 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Teemad:

 • Loovmõtlemine, kriitiline mõtlemine ja neid võimaldavad tingimused
 • Loovmõtlemise komponendid
 • Kriitilise mõtlemise komponendid
 • Mõtlemisraamistike olemus, rakendatavus ja seos õppekavaga
 • Keel kui mõtlemise jälgitavuse võti

 

Õpiväljundid:

Koolitusel osalenu

 • teadvustab loovmõtlemise ja kriitilise mõtlemise olemust ja arenemiseks sobiva keskkonna tagamist õpetaja poolt
 • teadvustab enda kui õpilase mõtlemise arendaja hoiakuid ja rolle
 • mõistab mõtlemiseprotsesside seoseid ja nende jälgitavaks muutmise vajalikkust
 • teadvustab keelemudelite võimalusi ja tähtsust aineõppes
 • teadvustab keele osaoskuste kasutamist meetodite loomiseks aineõppes
 • seostab mõtlemisraamistike võimalusi erinevate teemade käsitlemisel oma ainetunnis

 

Sihtgrupp: põhikooli  ja gümnaasiumi aineõpetajad