Loova koostöö treening õpetajatele

Vastuolu muutuva ühiskonna ning jätkuvalt traditsioonilise kooli- ja õpikorralduse vahel on saanud kõikjal tõsiseks pähkliks. Muutunud õpikäsitlus on väljakutse kogu Eesti hariduselus, mille võtmeks on loovuse arendamine kõigil haridustasemetel.

Loovus ja innovaatiline mõtlemine on saavutamas üha tähtsamat kohta tänapäeva ühiskonna intellektuaalse kapitali baasis. Tööandjad eelistavad palgata pigem uute ideede genereerijaid kui stabiilse arengu spetsialiste. Ellujäämiseks on vajalik pidevalt edasi liikuda.

Koolitusel otsime vastuseid küsimustele, mis tagab loova ja tulemusliku koostöö, kuidas peaks toimima suhtlus meeskonnaliikmete vahel, kuidas iga üksik töötaja saab määrata meeskonna kreatiivset tulemust ning millised kompetentsid on vajalikud meeskonna loovaks koostoimimiseks. Lisaks suhete-teemaliste teadmiste omandamisele võimaldab koolitus osalejatel vaadata endasse, et leida ja rakendada enda sisemisi ressursse.

 

Toomas Pikhof on Pirita Majandusgümnaasiumi direktor.

"Pean sügavalt lugu nii haridusest kui ka kultuurist ning armastan väga töötada õpetajate, õppijate ja loovate inimestega.

Olen omandanud kõrghariduse Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste teaduskonnas ning kaitsnud diplomitöö teemal "Loovuse avaldumine ja areng loovustreeningu kaudu".

Juhtimisalaseid teadmisi olen täiendanud Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonnas koolijuhtimise ja mentorluse erialal. Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudis olen läbinud organisatsioonikäitumise magistriõppe ning kaitsnud magistritöö teemal ”Organisatsioonikultuur ja juhtimisstiil ning nende omavahelised seosed SA näitel”. Mulle on omistatud sotsiaalteaduse magistrikraad Master of Arts in Social Sciences (Organizational Behavior).

Oman pikaajalist koolitusprojektide korraldamise kogemust Mainori Majanduskoolis, Mainori Ülikoolis ja Loovuse Koolituseskuses, 15 aastast erakooli õppe- ja majandustegevuse juhtimise kogemust ning 10 aastast kogemust Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskuse ja ETKA Andras täiskasvanute koolijtajana. Olen osalenud Tallinna Haridusameti korraldatud haridusasutuste kvaliteediauhinna konkursil assessorina ja juhtassessorina.

Koolitaja kodulehekülg ww.loovus.ee

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Magistri saal (III korrus).
Aeg:
15.02.2019 kl 10.00-16.00.
Maht:
1 x 6h.
Registreerumistasu:
Tallinna üldhariduskoolide õpetajatele ja lasteaedadele tasuta. Vajalik eelregistreerimine.
Grupi suurus:
kuni 20 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

KOOLITUSE EESMÄRGID:

 • anda ülevaade loovuse olemusest ja selle rakendamisest oma igapäevatöös
 • anda ülevaade suhete tähtsusest ning loova suhtluse toimimise põhimõtetest
 • aidata osalejatel paremini mõista enda rolli meeskonnaliikmena või meeskonna juhina
 • selgitada koostöö kriitilisi edutegureid – emotsionaalne intelligentsus, vahetu suhtlemine, eesmärkide seadmine, vastutus, usaldus, teineteise vajaduste arvestamine, partnerlussuhete hoidmine
 • õppida mõistma inimeste käitumise tagamaid
 • julgustada teadlikult rakendama loovust meeskonnatöös õpetajana.

KOOLITUSE PÕHITEEMAD:

 • Loovus ja suhtlemine
 • Isiksuslikud omadused ja eeldused loovaks koostööks
 • Isiksusetüübid ja suhtlemine erinevate isksusetüüpidega
 • Oma tunnete väljendamise oskus
 • Konfliktid ja lahendused läbi loova koostöö
 • Tagasiside suhtlemises
 • Partneritaju probleemid meeskonnatöös
 • Enesekehtestamine suhetes
 • Koostöö kui partnerlussuhe

TULEMUSED:

 • paraneb eneseanalüüsivõime ja väljendusoskus
 • suhted on pingevabamad ja avatumad
 • paraneb toimetulek pingeliste olukordadega
 • suureneb rahulolu tööalaste ja isiklike suhetega

MEETODID:

Loova koostöö treeningul kasutatakse täiskasvanute õpetamiseks loodud aktiivseid õppemeetodeid. Erinevaid metoodikaid rakendatakse vastavalt lõplikult valitud harjutustele, mis lähtuvad osalejate spetsiifilistest eesmärkidest ja arenguvajadustest. Loova koostöö treeningus on meetoditest enam leidnud rakendust lühiloengud, rühmatööd, grupiarutelud, individuaal-, paaris- ja rollimängud, eneseanalüüs, loovuse ja kunstiteraapiaga seotud harjutused. Koostöö treeningus harjutame loovuse rakendamist igapäevastes ja enneolematutes olukordades, kujutlusharjutuste ja mõttematkade tegemist, uute ideede väljatöötamist, loovusele inspireerimist meeskonnatöös, teiste meeskonnaliikmete loovideedele reageerimist ja inspireerimist.