Keeleliste osaoskuste arendamine aineõppes

Koolitus annab vastuse järgmistele küsimustele:

Kuidas ühendada traditsiooniline keeleõpe kaasaegse keeleõppega?

Kuidas edukalt lõimida omavahel keeleõpet ja aineõpet?

Kuidas valida õppevahendid, keelemudelid, õpimetoodikad, mis oleksid õppijat toetavad?

 

 

Anu Parts on loodusainete õpetaja, pikaaegne õppejuht, õpetajakoolitaja ja nõustaja. Õpetamine, mis arvestab lõimitud aine- ja keeleõppe tavasid, on muutnud minu vaatenurka õppimisele ja lisanud tähelepanu keeleliste oskuste ja õpioskuste arendamisele.

 

Koolituse detailid

Asukoht:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Magistri saal (III korrus).
Aeg:
Koolitus on kaheosaline ja toimub kuupäevadel 15.01. ja 22.01.2019 kell 12.00-17.00.
Maht:
2 x 5h.
Registreerumistasu:
Tasuta, vaid registreerunutele.
Grupi suurus:
kuni 16 inimest.
Koolitusjuht:
Hedvig Evert Tel. 615 51 64 Mob. 53 745 802 hedvig@opetajatemaja.ee

Koolituse teemad

Teemad:

  • Traditsioonilise keeleõppe ja kaasaegse keeleõppe erinevus kui väljakutse aineõpetajale.
  • Lõimitud aine- ja keeleõppe aluspõhimõtete rakendatavus aineõppes.
  • Keelelised osaoskuste arendamist toetavad meetodid ja võtted ainetunnis.
  • Õppijat toetavad õppevahendid, keelemudelid ja nende loomine.

Õpiväljundid:

Koolitusel osalenu

  • teadvustab kaasaegse keeleõppe põhimõtteid, mis on seotud säästlikkuse ja loomulikkusega;
  • teadvustab lõimitud aine- ja keeleõppe eesmärke, olemust ja võimalusi oma ainevaldkonna õpiväljundite saavutamiseks.

Sihtrühm: põhikooli ja gümnaasiumi aineõpetajad sh õpetajad, kelle klassides on teise kodukeelega õpilasi