Tallinna Haridusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Raekoja plats 14 (Tallinna Õpetajate Maja) sissepääsuga Raekoja plats 14 I korrusel asuvate äriruumide nr 31 ja 32, üldpinnaga 16,7 m² kasutusse andmiseks
 
Tallinna Haridusamet
 
kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise: Raekoja plats 14 (Tallinna Õpetajate Maja) sissepääsuga Raekoja plats 14 I korrusel asuvate äriruumide nr 31 ja 32, üldpinnaga 16,7 m² kasutusse andmiseks üürilepingu alusel.
Pakkumine korraldatakse, lähtudes Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kehtestatud Linnavara kasutusse andmise kord.

1. Äriruumide üürile andmise tingimused:

1.1 äriruumid antakse üürile alates 11.10.2018 kuni 10.10.2021

1.2 äriruumide üüri alghind on 85 eurot ühe ruutmeetri kohta kalendrikuus, millele lisanduvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

1.3 äriruumide kasutusotstarve on jaekaubandusele, olmeteenindusele ja toitlustusele suunatud tegevus;

1.4 üürileandja ei parenda üürile antavaid äriruume, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel
hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

1.5 üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu eritingimuste igakordse rikkumise korral vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ lisa 2 punktile 17;

1.6 äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

2. Äriruumide kasutamise eritingimused:

2.1 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud;

2.2 üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele;

2.3 äriruumide kasutamine ei tohi minna vastuollu Tallinna Õpetajate Maja tegevusega ja ei tohi häirida hoones asuva Tallinna Õpetajate Maja tööd.

3. Pakkumiste esitamise tähtaeg ja koht: hiljemalt 15. augustiks 2018. a kella 10.00, Tallinna Haridusameti kantselei, Estonia pst 5a III korrus.

4. Pakkujatel esitada kirjalik pakkumus kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses pakkumus on esitatud.

5. Pakkumus peab sisaldama:

5.1 andmeid pakkuja kohta:

5.1.1 füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht;

5.1.2 juriidilise isiku puhul ärinimi, registrikood, asukoha- ja juriidiline aadress;

5.2 pakkuja senise tegevuse lühikest tutvustust, ja kontaktisiku andmeid;

5.3 pakkuja kinnitust, et eelpool esitatud tingimused on arusaadavad ja nõusolekut vara kasutamiseks käesoleval pakkumisel kehtestatud tingimustel;

5.4 sõnade ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumussummat (ilma ja koos käibemaksuga). Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

5.5 pakkumuse esitamise kuupäeva, pakkumuse esitaja nime koos allkirjaga, kontaktandmeid, ametikohta ning vajadusel esindamise alust (kui volikirja alusel).

6. Pakkumuse kõik lehed peavad olema kinnitatud, nummerdatud ja allkirjastatud.

7. Pakkumusele lisatakse osavõtutasu ja tagatisraha tasumist tõendavad dokumendid. Tagatisraha on 2000 eurot. Pakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse üürilepingu sõlmimisel arvesse üürilepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena.

8.Pakkumise osavõtutasu on 35 eurot. Osavõtutasu pakkujale ei tagastata, välja arvatud juhul, kui pakkumine nurjub korraldaja süül.
Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb tasuda Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole nr a/a 10220061053015, IBAN EE311010220061053015 viitenumber 5006050050050224 SEB pangas (kviitungi koopia lisada pakkumisse)

9.Pakkumisel osalemisega seotud kulutusi osalejatele ei hüvitata.

10.Pakkumise võitja on kohustatud pärast tulemuste kinnitamist ühe kuu jooksul sõlmima äriruumi üürilepingu, vastasel korral pakkumise tulemus tühistatakse ja korraldatakse uus pakkumine ning võitja poolt makstud tagatisraha ei tagastata.

11. Pakkumised avatakse 15. augustil 2018 .kell 10.10 Tallinna Haridusameti haldusosakonnas Estonia pst 5a III korrus tuba 342. Pakkumisi, mis ei saabunud tähtaegselt (15. augustiks 2018 kell 10.00) või ei vasta nõuetele, käesoleva pakkumise tingimustele, ei arvestata. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumise kohta tehakse enampakkumise protokolli märge nõuetele mittevastavuse põhjuste kohta.

12. Pakkumisi hinnatakse nende võrdlemise teel ja hindamise aluseks on kõrgeim pakutud üür ühe ruutmeetri kohta kalendrikuus. Kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.

13. Informatsioon ja kokkulepped varaga tutvumise kohta:
 
Telefon 5815 8980 Romet Järvela – Tallinna Õpetajate Maja turundusjuht;
Üldinfo 640 4659 Toomas Palm Tallinna Haridusameti haldusosakond;