Muutunud õpikäsitus

Õpikodade ühistegevus Õpetajate Majas aitab toetada õpetajate professionaalset arengut. Vaid üksteiselt õppides ja koostööd tehes on võimalik täita haridusstrateegilist eesmärki – muutunud õpikäsituse rakendumist Tallinna haridusasutustes.

 

Õpikojad

Õpikoda on tegusate aineõpetajate ühendus, kus õpetajad kohtuvad selleks, et end arendada, leida uusi ideid, algatada uusi koostööprojekte, välja mõelda ja ellu viia koolitusi. Õpetajate Majas tegutseb 6 õpikoda – humanitaaria, reaalia, kaunid kunstid, tugiteenused, alus- ja algharidus ning haridusjuhid. Igal õpikojal on aktiivne eestvedaja.

 

Õpikoja kaudu kuuleb õpetaja põnevatest koolitustest, kus ta saab ise kogeda muutunud õpikäsitust, et ta seda siis hiljem oma töös efektiivselt rakendada oskaks:

  • õpetaja töötab koostööpõhiselt (vs varasem individuaalne tegutsemine);
  • õpetaja ja õpilane on koostööpartnerid (vs varasem autoritaarne suhtumine ülalt alla);
  • õpilased on harjunud koos õppima (vs varasem harjumus õppida ainult õpetajalt);
  • õpetaja arvestab õpilase individuaalsusega (vs varasem üldine suhtumine klassi);
  • konstruktivism ehk iseõppimine (vs varasem valmis teadmise ülekanne õpetajalt õpilasele);
  • paindlikkus ehk õppimine kõikjal (vs varasem fikseeritud jäik ruumi- ja ajakasutus);
  • õppetöökorraldus on kaasav ja koostöine suundadel õpilane-õpetaja, õpetaja-koolijuht, kool-lapsevanem (vs varasem hierarhiline struktuur).

 

Õpetajakoolitused jagunevad kaheks suuremaks alamvaldkonnaks, milleks on õpetaja enesearengukoolitused ja metoodikaalased koolitused.

 

 

Mõttekoda

Õpetajate täiendkoolituse uuenenud struktuuri ehk õpikodade juurde luuakse ka sõltumatu  haridusuuenduste mõttekoda, kuhu kuuluksid õpikodade juhid, edumeelsed õpetajad, õppealajuhatajad, direktorid, õpilased ja ÕM esindajad. Mõttekoja eesmärk oleks kord kuus kohtuda ja arutada, mis on hetkel haridusmaastikul kuumad teemad, millised on õnnestumised ja arengukohad, mida õpetajad ja õpilased vajavad ning kuidas edukalt viia haridusellu uuendusi. Mõttekoja liikmeskond on vahetuv, sinna saab astuda kutse alusel ning selles sündinud ideede elluviimiseks moodustatakse vastavaid töörühmi.

 

Õpetajate täienduskoolitusega tegeleb Hedvig Evert:
hedvig@opetajatemaja.ee / tel. 615 5164

 

 

 

Tule Õpetajate Majja ja muudame hariduse üheskoos paremaks!